Asistenții medicali se pregătesc de gradul principal

3 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Examenul se va desfășura la începutul lunii noiembrie, iar înscrierile se vor face în perioada 8-23 octombrie, la sediul filialei OAMGMAMR din care candidatul face parte.

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, la începutul lunii noiembrie, examen de grad principal. Asistenții medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, surorile medicale și oficianţii medicali care îndeplinesc condițiile pentru a promova în acest gradul profesional își vor putea depune dosarele de înscriere la examen, la sediul filialei județene din care face parte sau a municipiului București.

Pentru asistenții medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, surorile medicale și oficianţii medicali din județul Buzău „examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfăşoară în data de 01 noiembrie pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali, respectiv, în data de 2 noiembrie pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti”, a precizat președintele filialei, Elena Comănescu.

Dosarele de înscriere se depun personal sau prin împuternicit (prin procură notarială), la sediul filialei, între 8 şi 23.10.2018. În perioada 24-26 octombrie are loc selecția dosarelor, iar până pe 28 octombrie vor fi soluționate eventualele contestații. Listele nominale și sălile în care candidații ale căror dosare au fost admise urmează să susțină examenul  vor fi afișate pe 31 octombrie pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali, respectiv, pe 1 noiembrie pentru candidații cu alte specializări.

Examenul constă într-o probă scrisă tip grilă, iar rezultatele vor fi afișate lasediul filialei, în 24 de ore de la încheierea probei.

 

La înscriere, candidatul trebuie să depună un dosar care să conţină cererea de înscriere, cu datele de contact; o declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R., conform anexei nr. 5; copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului; copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; copia atestatului de echivalare, după caz. În cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România.

Dosarul trebuie să mai conțină o adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz, experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S); condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2); copia actelor de schimbare a numelui, după caz; dovada plăţii sumei de participare la examen.

 

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Taxa de participare este de 150 de lei /participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa „Suma de participare examen grad principal-2018”.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului, tematica și bibliografia, precum și metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali pot fi consultate pe site-ul oficial al OAMGMAMR Buzău, AICI

 


Adaugati un comentariu


 

*