Încep înscrierile la examenul de specialist pentru medici și farmaciști

16 august 2018 | 0 comentarii |

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 3-18 septembrie 2018 pentru medici, medici dentiști și farmaciști, cu excepția ATI pentru care înscrierile au loc în perioada 20-31 august 2018, inclusiv.

 

Ministerul Sănătăţii organizează, în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018, sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018.  Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018, simultan cu examenul EDA.

La examen se pot prezenta medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2018 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate și cei care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în ultimii 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Totodată vor susține examenul pentru a doua specialitate medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care la 31 decembrie 2018 încheie stagiul de pregătire în noua specialitate, dar și cei care își încheie stagiul de pregătire în perioada 1 ianuarie – 17 aprilie 2019, prin derogare de vechime.

 

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice, precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă, pentru care examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

Candidaţii vor putea susține examenul numai în centrul universitar în care au efectuat minimum 75% din durata de pregătire în rezidențiat. Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul „Viaţa Medicală”, şi sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

Examenul se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune și constîă într-o probă scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi (cu durată de trei ore) și una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

 

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgenţă se va desfăşura în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti și Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

Urmează proba clinică teoretică și proba practică, pe simulatoare de pacient.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

 

Dr. Victor Ionita

Pentru specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă, prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă, 15 septembrie 2018, în centrul universitar București. Proba scrisă (testul A şi testul B) conține 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie. Probele clinice şi proba practică, se susţin conform tematicii de examen, după promovarea probei scrise, începând cu 15 octombrie 2018, în centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00. Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist anestezie și terapie intensivă este 7,00. Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde au efectuat minimum 75% din pregătirea în rezidențiat, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 3-18 septembrie 2018, inclusiv.

Pentru specialitatea ATI, dosarele de înscriere se depun în perioada 20-31 august 2018, inclusiv.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în aceleași perioade, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 3-18 septembrie 2018 inclusiv sau după caz în perioada 20-31 august 2018 inclusiv la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Candidaţii care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2018, şi solicită susţinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere. Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 20 septembrie 2018, ora 12,00, respectiv până la 04 septembrie 2018, ora 12,00 pentru specialitatea ATI.

Tabelele cu candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 24 septembrie 2018, respectiv până la 6 septembrie 2018 pentru specialitatea ATI, pe adresa Ministerului Sănătăţii.

Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru sesiunea în curs, pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, la data de 04 octombrie 2018.

Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi centre universitare, precum şi clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor, se vor afişa pe site-ul Ministerului Sănătății, pe 15 octombrie 2018.

Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă – listele cu candidaţii admişi la proba scrisă va fi comunicată în data de 12 septembrie 2018.

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1.Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii, asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.

3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.

5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate

Detalii la adresa http://www.ms.ro/examene/

 


Adaugati un comentariu


 

*