Înscrierile asistenților medicali la examenul de grad principal, pe ultima sută de metri

9 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Doar până pe 15 octombrie, asistenții medicali din toate specialitățile se mai pot înscrie, la sediul filialelor județene și a municipiului București ale OAMGMAMR.

 

Examenul de grad principal, organizat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare, se apropie, cu pași repezi. Înscrierile la examenul care va avea loc în data de 24/25 octombrie, se mai pot face până în data de 15 octombrie, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (OAMGMAMR).

Asistenţii medicali generalişti, surorile medicale și oficianţii medicali susțin examenul în ziua de 24 octombrie, iar asistenţii medicali care au alte specializări sunt programați pe 25 octombrie. La Buzău, deși suntem în a doua săptămână de înscrieri, doar 24 de candidați și-au exprimat opțiunea de a participa la examen. Le recomand să nu lase pe ultima sută de metri înscrierea, pentru a se evita aglomerația și a decurge în bune condiții procesul de înregistrare”, a declarat Elena Comănescu, președinte OAMGMAMR Buzău, reamintind celor care doresc să se înscrie la examenul de grad principal să nu uite că, pentru a putea fi admiși, este necesar ca pe adeverința de vechime să fie specificată și norma de lucru.

Pentru desfășurarea în bune condiții a examenului, candidații care vor fi programați pentru data de 24 octombrie vor susține proba scrisă la Universitatea Bioterra, iar cei care vor susține examenul în ziua de 25 octombrie, la sediul OAMGMAMR, din str. Bistriței, nr. 30-32.

 

Pentru a se putea participa la examenul de grad principal, candidații trebuie să prezinte, la înscriere, un dosar care conține următoarele documente:

– cererea de înscriere, cu datele de contact;

– declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

– copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

– copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/ certificatului de absolvire/ licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

– copia atestatului de echivalare, după caz;

– în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România.

 

De asemenea, candidații trebuie să prezinte o adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz, experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) și asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S).

Condițiile de încadrare și de durată trebuie de asemenea precizate, în situația în care la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.

Dosarul de înscriere trebuie să mai conțină copia actelor de schimbare a numelui (după caz) și dovada plății sumei de participare la examen.

 

Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Taxa de participare la examen este de 150 lei/participant, care se va achita în contul IBAN: RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF: 15346984.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa „Sumă de participare examen grad principal – 2019

 

Examenul de grad principal a fost înăsprit, printr-un Ordin al ministrului Sănătății de la sfârșitul lunii trecute, care modifică Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Potrivit actului normativ, componența comisiei centrale de examen va fi condusă, obligatoriu, de președintele OAMGMAMR și nu de „un membru al Biroului executiv al OAMGMAMR, desemnat de președintele OAMGMAMR”, cum se putea până acum.

De asemenea, Comisia va avea un număr fix de 10 membri (și nu din 6-8 membri ca până acum), din care 6 din partea OAMGMAMR și 4 din partea Ministerului Sănătății: președinte comisie (președintele OAMGMAMR), vicepreședinte (nominalizat de Ministerul Sănătății), 3 membri nominalizați de Ministerul Sănătății și 5 membri reprezentanți ai OAMGMAMR. Comisia va avea și un secretar, nominalizat tot de OAMGMAMR.

De asemenea, testul-grilă se transmite comisiilor locale de examen în ziua desfășurării examenului, cu două ore înaintea începerii probei, pe adresa de e-mail indicată de președintele comisiei locale de examen.

În cazul în care multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore, din cauza numărului mare de candidați, testul-grilă va putea fi transmis cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de examen și în condiții stricte de păstrare a testelor, prevederi care nu existau anterior.

Potrivit legislației, testul-grilă conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*