Casa de Pensii Buzău angajează trei consilieri și un referent

19 septembrie 2023 | 0 comentarii |

Concursul se va desfăşura la sediul instituției, în perioada 27-29 septembrie, iar candidații vor susține o probă scrisă și un interviu în cadrul căruia li se vor evalua competențele. 

 

Casa Județeană de Pensii (CJP) Buzău anunță organizarea unui concurs de angajare a unor speciliști debutanți, pe perioadă determinată, în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii.

Potrivit prevederilor art.II, alin.2 din Legea nr.362/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, Casa Judeţeană de Pensii Buzău aduce la cunoştinţa persoanelor interesate, informaţii despre organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier (S) debutant și 1 post de refernt (M) debutant, pe durata determinată 01.10.2023-31.08.2024, transmite instituția.

Concursul se va desfăşura în perioada 27.09.2023-29.09.2023, la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău, după cum urmează:

1. Proba scrisă, în data de 27.09.2023, ora 10;

2. Interviul, în data de 29.09.2023, ora 10.

 

Activitatea aferentă acestor posturi constă în desfăşurarea activităţilor specifice, în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii, în intervalul 01.10.2023-31.08.2024.

Condiţii generale:

1. are cetaţenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. are capacitate deplină de exerciţiu;

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corepţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8. este de acord să-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

 

Condiţii specifice consilier debutant (S):

– studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă în domeniul: ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative; precum şi în domeniul de licenţă: matematică, fizică sau sau informatică.

– vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.

 

Condiţii specifice referent debutant (M):

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă: nu este necesară.

 

Modalitatea de depunere a candidaturii:

Candidaţii vor depune documentele de înscriere la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău, din municipiul Buzău, Aleea Industriei nr.1, județul Buzău, în zilele de 19.09.2023 şi 20.09.2023, în intervalul orar 08.00- 16.30.

Detalii suplimentare despre documentele aferente dosarului de concurs, bibliografia care va face obiectul probei scrise, competenţele ce vor fi evaluate la proba interviului dar şi despre desfăşurarea concursului, pot fi regăsite pe site-ul instituţiei, www.cjpbuzau.ro , la secțiunea „Concursuri”.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*