COMUNICAT CJP Buzău: În atenția tuturor persoanelor care doresc să se asigure în Sistemul Public de Pensii, în vederea deschiderii drepturilor de pensie pentru limita de vârstă

2 octombrie 2020 | 0 comentarii |

Casa Județeană de Pensii Buzău aduce la cunoștință celor care doresc să-și completeze vechimea în muncă pentru pensie că, începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare OUG 163/2020 privind cumpărarea de vechime pentru 6 ani anteriori încheierii contractului, precum și modificarea art. 159 din Legea nr. 263/2010, privind utilizarea bazei de date a carnetelor de muncă scanate, aflate în evidențele Caselor Teritoriale de Pensii, în situații excepționale. OUG 163/2020 fost publicata în Monitorul Oficial nr. 883 din 2020 și conține următoarele prevederi legislative importante:

– Prin derogare de la prevederile Legii pensiilor nr. 263/2010, referitoare la asigurarea în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare se pot încheia contracte de asigurare socială pentru cumpărarea de vechime, pentru 6 ani anteriori încheierii contractului, astfel:

– În conformitate cu art. I, alin. (1) din OUG 163/2020, pentru completarea art.159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuțieide asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoanele nu au realizat staaiu de cotizare sau stagiu asimilat de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

 

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

În conformitate cu art.II , alin. (1) din OUG 163/2020, persoanele prevăzute la art.I din aceeași ordonanță, pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în Anexa 1.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură spec ială, şi Casa Teritorială de Pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

 

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții, cumulativ:

– nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

– nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;

– la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Plata contribuției de asigurări sociale datorate în urma încheierii contractelor de asiguare socială se efectuează pentru perioadele cuprinse între data la care solicitantul a împlinit 18 ani şi data la care acesta a împlinit vârsta standard de pensionare, aceasta din urmă fiind prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

 

Cu privire la baza lunară de calul a contribuției de asigurări sociale, în conformitate cu art.III alin (1) din OUG 163/2020,aceasta o reprezintă cotă de contribuție de asigurări sociale de 25% care se aplică venitului lunar brut asigurat înscris în contractul de asigurări sociale și care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aflat în vigoare la momentul încheierii contractului.

În conformitate cu a1. IV, alin(1), perioadele pentru care persoanele prevăzute la art.I achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public, așa cum se prevede în art. V din prezenta ordonanță.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut din luna încheierii contractului de asigurare socială, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică înca nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

 

Plățile contributiei de asigurari sociale se pot efectua într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021, astfel:

În numerar, la casieria Casei Județene de Pensii Buzău, sau prin virament bancar, în contul RO63TREZ16622210311XXXXX deschis cu aceasta destinație, la Trezoreria Buzău.

De retinut faptul că în situația în care, la data de 31 august 2021, contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate (a1.V,alin(3)).

Pentru încheierea unui contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, modelele de contract de asigurare socială, de act adițional de modificarea a contractului de asigurare socială precum și modelul de declarație pe propria răspundere sunt prezentate în anexele 1, 2 și 3 la prezentul comunicat și se pot descarca de pe site ul CJP Buzău .

 

O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru utilizarea, în mod exceptional, a informațiilor din arhiva electronică existentă la nivelul caselor teritoriale de pensii, la stabilirea drepturilor de pensie.

În conformitate cu art. VI, alin (1) din prezenta ordonanță, în situații excepționale, perioadele prevăzute la art.16, Iit.a) din Legea nr.263/2010, pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă existente în arhiva electronică creată în temeiul H.G. nr.1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001.

 

*De reținut faptul că situațiile excepționale sunt determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă declarate în condițiile legii, încetarea activității angajatorilor sau/și dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată.

Perioadele vor putea fi valorificate  doar  dacă  informațiile introduse în baza de date din arhiva electronică deținută de Casa Județeană de  Pensii  Buzău,  în cadrul activității de preluare din carnetele de muncă sunt identice cu cele din carnetele de munca scanate.

                                                                                                                                                                                                 Ec. Carmen ANDRONE, Director Executiv CJP Buzău

 

Cele 3 ANEXE pot fi descărcate de pe site-ul CJP Buzău 

 


Adaugati un comentariu


 

*