INTERVIURILE SB: Mircea Timofte, despre OAMGMAMR cu bune și mai puțin bune

27 noiembrie 2019 | 0 comentarii |

Președintele organizației profesionale răspunde întrebărilor pe care mulți asistenți medicali le au în legătură cu activitatea Ordinului, dar și despre drepturile și obligațiile acestei bresle.

 

Mircea Timofte

Sănătatea Buzoiană: OAMGMAMR, ca și alte organizații profesionale, a fost privită cu entuziasm și încredere la înființare, dar în ultima perioadă pare să fie percepută doar ca o „organizație care percepe taxe, fără să facă nimic pentru membrii săi”. Pe scurt, care sunt atribuțiile organizației și ale reprezentanților acesteiea, care este cadrul legal potrivit căruia funcționează și ce ar trebui să știe membrii pe care-i reprezentați?

 

Mircea Timofte: Atribuțiile Organizației sunt prevăzute la art. 40 alin. 1 din OUG nr. 144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), aprobată cu modificări prin Legea nr. 53 din 2014.

Aceste atribuții trebuie să fie cunoscute de toți membrii organizației, așa cum este prevăzut la art. 46 alin.1. Este esențial ca membrii noștri să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății, precum și prevederile Statutului OAMGMAMR, privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și de asistent medical, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și regulamentele profesiei și hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

 

SB: Care este implicarea Ordinului în relațiile cu autoritățile din domeniu și care sunt „câștigurile” profesionale ale membrilor organizației profesionale?

 

MT: Printre beneficiile membrilor aduse de activitatea OAMGMAMR, putem menționa o lungă listă, dar cele mai importante ar fi:

1. Proiecte finanțate din fonduri europene:

Proiectele au fost derulate în perioada 2010 – 2019, în calitate de beneficiar (7 proiecte) și partener (2 proiecte), ale căror indicatori de rezultat au fost îndeplinite cu succes. Astfel, 3.000 de asistenți medicali au  participat la cursuri de orientare și consiliere profesională; 924 de asistenți medicali au participat la cursuri de formare profesională; 200 de tutori au fost instruiți în cadrul a 6 sesiuni de training transnaționale în Spania și Irlanda; 4.000 de asistenți medicali au participat la cursuri de instruire IT și au obținut certificate absolvire CNCFPA; 60 de asistenți medicali au participat la cursuri de schimb de experiență în Spania și Irlanda; au fost elaborate 5.000 de manuale de bune practici pentru combaterea discriminării în domeniul sanitar, iar 2.112 de asistenți medicali au primit subvenții.

În perioada 2018 -2019, Ordinul a derulat un proiect privind elaborarea unei politici publice privind valorile profesiei de asistent medical și moașă. Noua politică a fost acceptată printr-o declarație comună a ministrului Sănătății și președintele OAMGMAMR, pentru promovarea acestei politici, la nivel național.

 

2. Legislație :

– participarea directă a Ordinului la modificarea Directivei 2005/36/CE privind programul de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, în urma căruia a absolvit un număr de aproximativ 3.000 de asistenți medicali a căror pregătire era neconformă, fiind dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007. Acești profesioniști vor putea beneficia de recunoașterea automată, după evaluarea programului de revalorizare de către Comisia Europeană. În vederea aprobării acestui program, Ordinul a organizat și susținut 8 întâlniri cu experți din 8 țări europene, recomandați de Comisia Europeană.

– participarea efectivă a OAMGMAMR în procesul de transpunere a Directivei 2005/36/CE, în legislația națională;

– OAMGMAMR s-a implicat în elaborarea Ordinului de ministru privind specializarea asistenților medicali, în vederea reconversiei profesionale și a dezvoltării de noi competențe și abilitări profesionale;

– OAMGMAMR a elaborat procedurile de practică pentru asistenții medicali generaliști în anul 2013, care au fost aprobate prin Ordin al ministrului Sănătății, proceduri care au fost revizuite în anul 2019, cu sprijinul unor experți, urmând a fi înaintate spre aprobare, Ministerului Sănătății;

– OAMGMAMR a elaborat Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical în regim independent, care au fost aprobate prin Ordin la ministrului Sănătății;

– OAMGMAMR a elaborat Procedura de avizare a cabinetelor de practică independentă;

– OAMGMAMR s-a implicat și a susținut modificarea și completarea art. 174 din Legea Educației – Legea nr. 1 din 2011, asigurând continuarea studiilor în învățământul superior medical la programele de licență a absolvenților școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat;

– în vederea creșterii calității învățământului postliceal sanitar, OAMGMAMR a participat, împreună cu experții Ministerului Educației, la elaborarea noii Curricule de pregătire profesională pentru asistenții medicali generaliști, cu respectarea cerințelor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE.

 

3. Cooperarea instituțională națională și internațională:

– Ministerul Sănătății, Agenția Națională de Control și Managementul Calității în Sănătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate: colaborare în domeniul elaborării legislației specifice domeniului asistenților medicali;

– Ministerul Educației, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: colaborare în domeniul  recunoașterii calificărilor profesionale;

– Comisia Europeană și autoritățile competente în domeniu: colaborare în domeniul schimbului de informații prin sistemul IMI precum și punctul unic de contact electronic- PCUe;

– ICN (Consiliul internațional al asistenților medicali) și ENC (Consiliul european al asistenților medicali)- organizații cu rol de reglementare a profesiei. Facem precizarea că, în prezent, ca o recunoaște a profesionalismului și implicării în activitatea internațională de susținere a profesiei și a valorilor profesionale ale asistenților medicali, OAMGMAMR deține funcția de Președinte în cadrul ENC, anterior deținând funcția de vicepreședinte, funcții exercitate prin Mircea Timofte – Președintele OAMGMAMR.

– OAMGMAMR a încheiat numeroase protocoale de colaborare cu autorități publice (Școala Națională de sănătate publică și perfecționare în someniul sanitar București), Colegii profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegio General de Enfermeria Spania, Consiliul Iordanian al Asistenților Medicali), Universități (Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, Universitatea Vasile Blaga – Sibiu), Asociații ale pacienților etc.

 

SB: Cum comentați atitudinea de „frondă” a unora dintre membrii proprii și criticile unor politicieni?

 

MT: Nu comentez. Recomand să se studieze practica și reglementările legale în vigoare, atât la nivel național cât și la nivel european, privind  organizarea, funcționarea și rolul organizațiilor profesionale cu rol de reglementare a profesiei.

 

SB: Ce ar trebui să știe asistenții medicali și moașele despre pregătirea medicală continuă și cum este reglementată aceasta în România, dar și la nivel european și global?

 

MT: Pregătirea continuă este o obligație care revine, în primul rând, asistentului medical. Această obligație este prevăzută atât de legislația națională, cât și de Directiva europeană și are ca scop creșterea gradului de pregătire profesională  pentru siguranța și securitatea pacienților, prin furnizarea de servicii de înaltă calitate.

Obligația formării profesionale continue este  prevăzută și de Codul muncii, angajatorul având obligația asigurării participării la cursuri de perfecționare a salariaților proprii.

Obligația formării profesionale continue este o obligație generală a tuturor membrilor afiliați la organizațiile profesiilor liberale din România (medici, farmaciști, dentiști, tehnicieni dentari, etc.).

Preocuparea OAMGMAMR pentru dezvoltarea profesională a membrilor săi s-a materializat printr-o hotărâre luată la nivel național de a extinde, începând cu anul 2020, accesul tuturor asistenților medicali și moașelor, la cursuri de educație medicală continuă gratuit, la nivelul tuturor filialelor.

 

SB: Cotizația de 1% din slariul brut pare să fie cea mai acută problemă la ora actuală, mai ales după majorările salariale. Există voci care susțin „desființarea” Ordinului, altele care cer ca acest cuantum să fie aplicat la salariul net, alții cer pur și simplu desființarea sau diminuarea cotizației la 10 lei/lună, iar cei mai mulți susțin că pentru reprezentare „egală” ar trebui contribuție egală. Cum este în alte țări europene?

 

MT: Cotizația de 1% nu se calculează la salariul brut, ci se calculează la salariul de încadrare (care nu cuprinde sporuri și alte adaosuri).

Fixarea unei cotizații unice ar avea ca rezultat avantajarea celor cu salarii mari și dezavantajarea celor cu salarii mici (peste 20.000 de asistenți medicali din medicina primară s-au adresat Ordinului prin Asociația Națională a  Asistenților Medicali Generaliști din Medicina Primară, solicitând în mod expres menținerea cotizației de membru ca procent din salariul de încadrare).

Facem precizarea că, organismele profesionale definite prin lege, inclusiv OAMGMAMR, se autofinanțează pentru a-și exercita atribuțiile prevăzute prin lege. În consecință, toate profesiile care fac obiectul reglementărilor legale din România, plătesc o cotizație de membru autorității de reglementare.

Având în vedere că opiniile formulate în spațiul public menționate mai sus reprezintă puncte de vedere contradictorii, în Consiliul Național al OAMGMAMR s-a luat decizia de a realiza o analiză comparativă a modului de stabilire a cotizației, atât în raport cu alte organisme / autorități profesionale și de reglementare din spațiul european, cât și în raport cu alte organisme la nivel național.

 

SB: Obsevăm că noile generații de absolvenți ai școlilor postliceale sanitare sunt din ce în ce mai slab pregătite, iar pretențiile lor sunt din ce în ce mai mari. Cum se implică Ordinul în rezolvarea sau cel puțin diminuarea acestor neajunsuri și ce propuneți în acest sens?

 

MT: OAMGMAMR s-a implicat direct în îmbunătățirea calității formării, prin participarea la elaborarea noului Curriculum pentru asistenții medicali generaliști. Conform acestuia, învățământul clinic se va desfășura doar în cadrul secțiilor/ clinicilor de profil, corespunzătoare modulelor teoretice.

În opinia noastră, școlile care nu pot asigura aceste exigențe, nu ar trebui să fie acreditate/ autorizate să formeze asistenții medicali generaliști. OAMGMAMR, în calitate de corp profesional care gestionează, ulterior formării, exercitarea profesiei, a atenționat în repetate rânduri autoritățile cu atribuții în procesul de autorizare / acreditate al școlilor de asistenții medicali.

În cadrul modulelor de educație profesională continuă, filialele OAMGMAMR derulează cursuri de legislație, comunicare și de prevenire a situațiilor de malpraxis. De asemenea, avem în vedere ca în platforma de cursuri on-line, gestionată la nivel central, începând cu anul 2020, să asigurăm dezvoltarea de sesiuni de training atât pe modulele identificate de dumneavoastră, cât și module ce privesc egalitatea de șanse, nediscriminarea etc.

 

SB: Între atribuțiile legale ale Ordinului, prin Comisiile de Disciplină, există și sancționarea abaterilor profesionale. Care au fost sancțiunile aplicate acestor categorii de personal medical, în ultimul an și pentru ce abateri?

 

MT: La nivelul OAMGMAMR funcționează Comisiile naționale / teritoriale de Etică și Deontologie, care judecă abaterile disciplinare săvârșite de asistenții medicali, în exercitarea profesiei.

În anul 2019 a fost aplicată o singură sancțiune disciplinară privind suspendarea dreptului de exercitare a profesiei.

În cazul în care instanțele de judecată pronunță sentințe judecătorești privind interzicerea dreptului de exercitare a profesiei, OAMGMAMR declanșează mecanismul de alertă, prin rețeaua IMI.

 

SB: Atât Executivul cât și Legislativul au obligația de a vă consulta în momentul emiterii actelor normative care se referă la profesiile pe care le reprezentați. Cum v-ați implicat în acest proces și ce ați obținut  în urma consultărilor / negocierilor?

 

MT: OAMGMAMR nu emite acte normative, ci doar acte administrative interne, de tipul hotărârilor și deciziilor. Totodată, Ordinul participă, în cadrul procesului decizional sau la solicitarea autorităților, la elaborarea actelor normative din domeniul său de competență.

Pentru informarea corectă și constantă a membrilor noștri privind activitatea OAMGMAMR și orice modificare legislativă care vizează activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, folosim toate mijloacele de comunicare și diseminare a informațiilor de interes pentru membrii noștri și suntem preocupați permanent de îmbunătățirea mijloacelor de comunicare.

 


Adaugati un comentariu


 

*