Românii pot afla câți bani a decontat CNAS pentru serviciile lor medicale

12 august 2020 | 0 comentarii |

Persoanele asigurate pot afla lista completă a serviciilor medicale decontate în numele lor de Casa de Asigurări de Sănătate în evidența căreia se află, pentru serviciile medicale primite de ei în anul anterior solicitării, a fost publicată în Montorul Oficial.

 

În septembrie 2019, Camera Deputaților (for decizional) aproba un proiect de lege prin care Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) era obligată să comunice asiguraților, la solicitarea acestora, lista cu deconturile efectuate în anul precedent pe numele lor, specificându-se serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi celelalte servicii la care au dreptul asiguraţii, precum și contravaloarea acestora, denumirea furnizorilor care le-au efectuat sau eliberat şi data efectuării ori eliberării acestora. Actul normativ, prin care se urmărește combaterea corupției din sistemul asigurărilor de sănătate și „sifonarea” banilor asiguraților, a fost aprobat în Plenul Parlamentului în octombrie, dar pentru a putea fi aplicat era necesar ca Ministerul Sănătății să elaboreze Normele de aplicare, pentru care avea termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Abia luni, 10 august 2020, a intrat în vigoare Ordinul comun al Ministerului Sănătății și CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 165/2019, prin care românii asiguraţi la sănătate pot afla lista completă a serviciilor medicale și sumele decontate în numele lor, pentru serviciile medicale primite, din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FUNASS), în anul anterior solicitării.

 

Potrivit Normelor metodologice menționate, asigurații pot trimite Casei de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere prin care pot solicita acestora lista serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivele medicale și celelalte servicii medicale primite în anul anterior cererii, precum și sumele decontate în numele lor. Cererea este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora și va fi completată și semnată de către persoana asigurată sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia, după care se depune la sediul instituției sau se transmite prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire, urmând ca în 45 de zile să primească răspuns.

Pentru a obține aceste informații este necesar ca solicitantul să verifice mai întâi dacă este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, accesând Patforma asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), după care lista poate fi solicitată și accesată și prin intermediul Dosarului electronic de sănătate (DES), după autentificarea solicitantului în baza parolei de acces și a matricei de securitate proprii, în conformitate cu prevederile art. 3467 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din momentul în care această funcționalitate va fi disponibilă în cadrul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului.

 

Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum și a contravalorii acestora.

Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, în baza unei proceduri instituite la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, aprobată prin decizie a directorului general.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 


Adaugati un comentariu


 

*