S-a majorat ajutorul de deces

15 martie 2019 | 0 comentarii |

Începând cu 15 martie, ajutorul de deces este de 5.163 de lei pentru asiguratul /pensionarul aflat în evidența Casei de Pensii, iar pentru o rudă a acestuia se acordă jumătate din această sumă.  

 

Casa Județeană de Pensii (CJP) Buzău anunță beneficiarii sistemului public de asigurări sociale, asigurați și pensionari, că Legea 47/2019, privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, a fost publicata în Monitorul Oficial nr 196/ 12 martie 2019 și se aplică începând cu data de 15 martie 2019.

Prin acest act normativ, câștigul salarial mediu brut pe anul 2019 a fost stabilit la nivelul sumei de 5.163 lei (conf. art. 15 din L 47/2019), iar odată cu acesta se majorează și cuantumul ajutorului de deces, la același nivel.

Astfel, cuantumul ajutorului de deces crește:

– de la 4.162 lei la 5.163 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului (art.16, lit.a) din L 47/2019);

– de la 2.081 lei la 2.582 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (art.16, lit.b) din L47/2019).

Pentru plata drepturilor bănești la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile aferente transmiterii și achitării se stabilesc prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra sumelor plătite, care sunt suportate din bugetul din care se finanțează drepturile respective, așa cum este prevăzut în art.19. al.1) din Legea 47/2019. Potrivit art. 20 din aceeași lege, pentru tipărirea talonului de plată a drepturilor bănești virate în cont bancar, tariful este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finațează depturile respective”, a precizat purtătorul de cuvânt al CJP Buzău, Ionuț Constantin.   
 

Modificarile privind acordarea ajutorului de deces adoptate anul trecut sunt în continuare valabile, astfel că banii sunt acordați de Casa de Pensii și pentru decedații care au fost salariați, nu numai în cazul pensionarilor.

Până în februarie 2017, ajutorul de deces era plătit de Casa de Pensii doar dacă era vorba despre decesul unui pensionar pentru care cuantumul era de 2.681 lei, al soțului sau soției unui pensionar în cazul cărora ajutorul era de 1.341 lei.

În 2018, acest ajutor financiar se ridica la suma de 4.162 de lei, așa că odată cu intrarea în vigoare a Legii 47/2019, acesta a fost majorat cu aproximativ 1.000 de lei și se acordă atât în cazul în care perspana decedată este pensionar cât și în

situatia în care cel decedat este un salariat, adică face parte din categoria persoanelor care a plătit contributți sociale, ajutorul fiind plătit de Casa Județeană de Pensii în evidența căreia s-a aflat decedatul.

 

Ionut Constantin

Ajutorul de deces/înmormântare poate fi încasat de soțul supraviețuitor sau, după caz, de parintele, copilul, tutorele legal, iar în cazul în care aceste persoane lipsesc, beneficiarul va fi persoana care dovedește că a suportat cheltuielile de deces/înmormântare, explică Ionuț Constantin.

În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză și care va primi jumatate din cuantumul ajutorului de deces.

Conform legii pensiilor (L263/2010), membru al familiei înseamnă: soțul/soția, copiii proprii sau adoptați, aflați în plasament familial în vârstă de până la 18 ani (dacă își continuă studiile, până la 26 de ani); copiii care nu pot munci din cauza unei incapacități; părintii și bunicii unuia dintre soți.

Ajutorul de deces va fi achitat, la cerere, de către:

– angajator, în cazul decesului asiguratului (respectiv al unui membru de familie al acestuia) care lucrează în baza unui contract individual de muncă, inclusiv soldații, funcționarii publici, conform legii pensiilor;

– instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului sau al unui membru de familie al acestuia;

– casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin.(1) pct. IV și alin.(2) din Legea Pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În situația persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidență.

 

Ajutorul de deces/înmormântare se acordă, după caz, în baza următoarelor documente:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

– certificat de deces (original și copie);

– act de identitate al solicitantului (original și copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);

–  act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârsta de peste 18 ani (original);

– adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o forma de învățământ organizată potrivit legii (original);

–  adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

 


Adaugati un comentariu


 

*