Anunț public: Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară luni, 27 noiembrie (P)

24 noiembrie 2023 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâre care vor fi supuse aprobării consilierilor județeni, aceastea fiind aprobate în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Buzău. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 382/20.11.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, emis în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că în data de 27 noiembrie 2023, ora 14 00, va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 258/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7

2. Proiect de hotărâre nr. 259/2023 pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre nr. 260/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 261/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 262/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 263/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

7. Proiect de hotărâre nr. 264/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 265/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 266/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 267/2023 aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

12. Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, județul Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

14. Proiect de hotărâre nr. 270/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind închiderea temporară a circulației rutiere  pe unele sectoare din drumurile județene

15. Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

16. Proiect de hotărâre nr. 272/2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 

17. Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, cod SMIS 151961, finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

18. Proiect de hotărâre nr. 274/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027

19. Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

20. Proiect de hotărâre nr. 276/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform Legii nr. 296/2023

21. Proiect de hotărâre nr. 277/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023

22. Proiect de hotărâre nr. 278/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr. 296/2023

23. Proiect de hotărâre nr. 279/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023

24. Proiect de hotărâre nr. 280/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr. 296/2023

25. Proiect de hotărâre nr.  281/2023  privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 282/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău


Adaugati un comentariu


 

*