Casa de Pensii Buzău transmite noile reglementări privind activitatea istituției

2 aprilie 2020 | 0 comentarii |

Pe perioada stării de urgenţă, cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea drepturilor de pensie se realizează prin poştă electronică

 

Având în vedere prevederile OUG nr.32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.260/30.03.2020, Casa Judeţeană de Pensii Buzău, aduce la cunostinţa beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale, asiguraţi și pensionari, căpe perioada stării de urgenţă, cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea drepturilor de pensie se realizează prin poştă electronică”. În acest scop pot fi utilizate adresele de e-mail buzau.stab@cnpp.ro şi buzau.cjp@cnpp.ro.

Biroul de presă al instituției precizează că înregistrarea dosarului de pensionare se poate realiza şi telefonic, la numerele 0238/724041 și 0238/724042, prin apăsarea tastei 1, unde se vor comunica datele personale de identificare (nume, prenume, CNP şi numărul de telefon), în schimbul acestor informaţii comunicându-se numărul de înregistrare. Ulterior, solicitaţii vor transmite documentaţia scanată, la adresele de e-mail menţionate anterior, cu comunicarea numărului de înregistrare obţinut la înregistrarea telefonică.

 

Pentru acordarea ajutorului de deces, nu mai este necesară prezentarea certificatului de deces în original.

– Acordarea acestui drept de asigurări sociale se realizează prin transmiterea electronică sau poştală a următoarei documentaţii, după caz:

– cererea tip, conform Anexei nr.11 din HG nr.257/2011, ce se regăseşte la secţiunea „Formulare” a site-ului instituţiei, www.cjpbuzau.ro;

– copia certificatului de deces;

– copia actului de identitate al solicitantului;

– copia actelor de stare civilă din care să rezulte unul din gradele de rudenie menționate anterior (soție, copil, părinte);

– copia dovezii suportării cheltuielilor de înmormantare sau declarația pe proprie răspundere în acest sens;

– copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul decesului copilului în vârstă de peste 18 ani;

– copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vâsta între 18 şi 26 de ani urma o formă de invăţământ organizată potrivit legii.

– Această procedură va înceta în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

– Termenul maxim în care acest tip solicitare poate fi adresată Casei de Pensii este de 3 ani de la data decesului.

– În cazul în care solicitantul ajutorului de deces deţine un cont bancar, vă recomandăm să solicitaţi utilizarea viramentului bancar ca modalitate de plată, prin transmiterea împreună cu restul documentaţiei, a documentului din care rezultă codul IBAN aferent acestui cont.

 

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, fiscale şi comerciale care se aplică drepturilor lunare plătite prin Casele de Pensii.

Măsura de suspendare a poprilor va înceta în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

Sumele reţinute în luna aprilie 2020 vor fi restituite împreună cu plata drepturilor de pensie aferente lunii mai 2020.

 

Reamintim cititorilor principalele măsuri aplicate de către Casa Judeţeană de Pensii Buzău, în perioada stării de urgenţă:

Pe toata perioada stării de urgenţă, activitatea de relaţionare cu publicul se va desfăşura doar prin e-mail şi telefon.

În situaţia în care cetăţenii se prezintă la sediul instituţiei, aceştia vor fi îndrumaţi să utilizeze unul din cele două mijloace de comunicare de la distanţă menţionate anterior.

În acest sens, solicitările de orice tip pot fi transmise astfel:

a) la adresa de e-mail cjp@cnpp.ro;

b) la numerele de telefon 0238/724041 si 0238/724042;

c) prin fax la numerele 0238/721047 si 0238/711029;

d) prin Poşta, în plic sigilat, la CJP Buzău, Aleea Industriei, nr.1, mun. Buzău.

De asemenea, informaţii despre activitatea instituţiei cât şi formularele tip utilizate în sistemul public de pensii se regăsesc pe site-ul www.cjpbuzau.ro.

 

Avand în vedere obligaţia de respectare a măsurilor de restricţionare a circulaţiei persoanelor, Casa de Pensii Buzău recomandă utilizarea exclusivă a poştei electronice pentru transmiterea oricărui tip de cerere adresată instituției.

În domeniul expertizei medicale, potrivit prevederilor art.XVII din OUG nr.30/18.03.2020, incepand cu data de 21 martie 2020, „certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate in perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale”.

Activitatea de revizuire medicală a persoanelor care beneficiază de acordarea pensiei de invaliditate este suspendată începand cu data de 16.03.2020.

Atât reluarea acestei activităţi cât si eventuala comunicare a altor decizii, va fi anunţată ulterior, în funcţie de evoluţia situaţiei.

Plata pensiei de invaliditate va fi efectuată în continuare către beneficiari, pe toată durata suspendării activitaţii de revizuire medicală.

 

Comisiile de expertiză medicală îşi continuă în mod normal activitatea în situaţia cazurilor noi de expertizare, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate, conform următoarei proceduri:

– Cererea de expertizare completată, împreună cu documentele medicale, copia actului de identitate şi numărul de telefon vor fi transmise în plic sigilat către Casa Judeţeană de Pensii Buzău intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice), la adresa Aleea Industriei, nr.1,mun.Buzău sau buzau.cjp@cnpp.ro.

Cererea de expertizare se regăseşte la secţiunea „Formulare”, punctul nr.6, pe site-ul instituţiei, www.cjpuzau.ro.

– Numărul de înregistrare a cererii, va fi comunicat ulterior solicitantului, prin telefon.

– Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.

– Cele două decizii medicale, care trebuie înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire.

 

Research

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Buzău, pot efectua achitarea contribuţiei de asigurări sociale prin virament bancar, în contul instituţiei RO12TREZ 1662 2210 304XXXXX, deschis la Trezoreria Buzău, cu menţionarea codului fiscal 13606220, a CNP-ului persoanei asigurate cât şi a explicaţiei „contribuţie asigurări sociale”.

Asiguraţii în baza contractului de muncă pot solicita și primi adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat prin intermediul poştei electronice. În acest sens, solicitările pot fi transmise la adresele de e-mail ionel.lupascu@cnpp.ro sau buzau.cjp@cnpp.ro.

În cazul beneficiarilor de pensie de urmaş care implinesc vârsta de 16 ani în perioada de suspendare a cursurilor şcolare şi care nu pot face dovada continuării cursurilor, adeverinţa doveditoare a acestui fapt va putea fi depusă în termen de 30 de zile de la expirarea stării de urgenţă.

 

Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este întreruptă pe parcursul decretării stării de urgenţă. Data reluării acestei activităţi va fi comunicată în momentul în care aceasta va fi stabilită.

Biletele deja eliberate vor fi anulate, urmând ca beneficiarii să solicite restituirea contravalorii achitate, în termenul maxim de 90 de zile, calculat de la data începerii sejurului, doar prin mijloacele de transmitere de la distanţă, e-mail, fax sau serviciu poştal.

Persoanele în cauză vor putea beneficia de un nou bilet de tratament în anul curent, dacă vor depune o nouă cerere ce va viza o altă perioadă viitoare.

Noile cereri de acordare vor putea fi transmise și prin e-mail, la adresa buzau.cjp@cnpp.ro sau prin serviciul postal.

„În ceea ce priveşte activitatea activitatea internă a instituţiei, aceasta se desfăşoară neîntrerupt, astfel încat plata pensiilor să fie realizată la acelaşi termen de transmitere, pentru toţi pensionarii judeţului Buzău, şi în perioadele următoare”, transmite conducerea CJP Buzău.

 


Adaugati un comentariu


 

*