CNAS vrea să dubleze perioada de valabilitate a Contractului-cadru pentru acordarea serviciilor medicale

9 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Inițiatorii proiectului, pus în „Transparenă decizională”, consideră că astfel „se va reduce birocrația și se va asigura o stabilitate și o predictibilitate crescută” furnizorilor aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează ca pachetele de servicii și contractul-cadru pentru asistența medicală să-și dubleze valabilitatea începând cu anul viitor, la patru ani, față de doi ani cât este în prezent.

Potrivit inițiatorilor proiectului, pus în „Transparență decizională”, noul Contract-cadru se va elabora pentru o perioadă de patru ani „pentru asigurarea continuităţii furnizării serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul unui sistem de asigurări sociale de sănătate stabil şi unitar”, așa cum se subliniază în nota de fundamentare.

În acest fel, CNAS preconizează că se va reduce birocraţia în sistem și se va asigura „o stabilitate și o predictibilitate crescută pentru furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prin reducerea riscurilor existenţei perioadelor neacoperite de contract și posibilitatea previzionării activităţii pentru o perioadă mai mare de timp”.

Contractul-cadru stabileşte elementele generale privind obligaţiile caselor de asigurări de sănătate, respectiv obligaţiile furnizorilor de servicii medicale atât în relaţiile contractuale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cât şi în relaţia cu asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, precum și elemente generale privind modalitatățile de plată, metodologia raportărilor, validărilor şi a decontărilor serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive furnizate, acestea având ca rezultat accesul asiguraţilor la servicii medicale, se explică în aceeași notă de fundamentare.

 

Inițiatorii proiectului menționează de asemenea că „pe parcursul Contractului-cadru sintagma «dispozitive medicale» se înlocuieşte cu sintagma «dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive» având în vedere prevederea din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Proiectul ar urma să fie avizat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, după consultările pe care reprezentanții CNAS le vor avea cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate, programate a avea loc în perioada 21-29 octombrie 2019.

Negocieri/consultări în procesul de elaborare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020—2023, cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi cu organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical”, se detaliază în nota de fundamentare a proiectului.

*Calendarul consultărilor poate fi consultat aici.

 

Pachetele de servicii prevăzute pentru perioada 2020-2023 sunt aceleași cu cele din contractul-cadru actual.

Pachetul minimal de servicii

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în care sunt incluse: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei; consultaţii de planificare familială; servicii de prevenţie; activităţi de suport.

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie, care cuprinde:  servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească: servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi; se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.

Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară: activităţi profilactice; tratamente odontale; tratamentul parodontitelor apicale; tratamentul afecţiunilor parodonţiului; tratamente chirurgicale buco-dentare; tratamente protetice; tratamente ortodontice.

 

Pachetul de servicii de bază

Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară: servicii medicale curative; servicii medicale de prevenţie şi profilaxie; servicii medicale la domiciliu; servicii medicale adiţionale; activităţi de suport; servicii de administrare de medicamente.

Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice; servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice; depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială; servicii de îngrijiri paliative; servicii diagnostice şi terapeutice; serviciile de sănătate conexe actului medical; servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei; servicii medicale în scop diagnostic-caz.

Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare: consultaţia medicală de specialitate – iniţială; consultaţia de reevaluare; procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare; servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în cazul în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice; consultaţii de medicină fizică şi de reabilitare pentru asiguraţii care beneficiază de monitorizare şi prescriere de medicamente, în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.

Pachetul de servicii de bază pentru medicina dentară: consultaţie; tratamente odontale; tratamentul parodontitelor apicale; tratamentul afecţiunilor parodonţiului; tratamente chirurgicale bucodentare; tratamente protetice; tratamente ortodontice; activităţi profilactice.

 

Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice: hematologie, biochimie-serică şi urinară, imunologie, microbiologie și examinări histopatologice şi citologice.

Pachetul de servicii de bază pentru asistenţa medicală spitalicească.

Pachetul de servicii de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.

Pachetul de servicii de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu: măsurarea parametrilor fiziologici; administrare de medicamente; sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare; alimentarea artificială/alimentarea pasivă/alimentaţie parenterală; clismă cu scop evacuator; spălătură vaginală; manevre terapeutice; îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor/tubului de dren/canulei traheale; aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei; ventilaţie noninvazivă.

Pachetul de servicii de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu.

Pachetul de servicii de bază pentru dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu: dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitivele pentru protezare stomii, dispozitivele pentru incontinenţă urinară, proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, orteze, încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru deficienţe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, dispozitive pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers și proteză externă de sân.

Actualul contract-cadru expiră la sfârșitul acestui an.

*Proiectul noului Contract-cadru poate fi consultat pe site-ul CNAS, secțiunea „Transparență decizională

 


Adaugati un comentariu


 

*