Cum se dovedește calitatea de asigurat în sistemul se sănătate?

20 decembrie 2018 | 0 comentarii |

Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează prin verificarea electronică, în baza documentului  justificativ prezentat de asigurat.

 

Am prezentat, zilele trecute, noile dispoziții stabilite prin Normele Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/2018 publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, referitoare la furnizorii de servicii medicale și angajatori, iar astăzi vă prezentăm modalitatea oprin care se dovedește calitatea de asigurat.

Potrivit Biroului de Presă al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe baza următoarelor documente, după caz:

1.cardul naţional de asigurări sociale de sănătate;

2. documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html;

3. adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză cardul în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă;

4. adeverinţa de asigurat, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care persoana:

– nu are cardul naţional de asigurări de sănătate emis,

nu figureaza asigurat urmare accesarii de către furnizori a instrumentului electronic (PIAS).

Adeverința de asigurat emisă de casa de asigurări de sănătate (în cazul îndeplinirii cumulative a acestor două conditii) are valabilitate 30 de zile;

5. adeverinţa de înlocuire a cardului naţional de sănătate, pentru situaţiile în care se solicită de către asigurat, emiterea cardului duplicat;

6.adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor de stabilire a identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;

7.adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

 

Asiguratii au obligaţia să anunţe, în termen de 15 zile, medicul de familie şi Casa de Asigurări de Sănătate în evidența căreia figurează, modificările datelor de identitate sau cele referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.

În vederea obținerii calității de asigurat, în situația în care ca urmare accesării aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS, persoana figurează ca neasigurată, se va prezenta la sediul CJAS Buzău cu următoarele documente:

a) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituţia de învăţământ; pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dovada calităţii de asigurat se face cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale;

b) pentru studentul-doctorand care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4 – 6 ore, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează şi alte venituri asupra cărora se datorează contribuţia potrivit Codului fiscal, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand;

c) pentru persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi dovada că urmează modulul instruirii individuale;

d) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, documentul care atestă că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii;

e) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;

f) pentru beneficiarii ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;

g) pentru persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, şi certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap, original şi copie;

h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, şi adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate;

i) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, adeverinţă medicală, precum şi certificatul de naştere al copilului – pentru lăuze;

j) pentru persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, şi decizia emisă de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti;

k) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;

n) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult;

o) pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, asupra cărora se datorează contribuţia potrivit Codului fiscal: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

p) pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi dovada că au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

q) pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate valabil la data solicitării, precum şi contractul de voluntariat, original şi copie;

r) pentru persoanele cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni: actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi adeverinţa eliberată de instituţia care are în evidenţă aceste persoane;

s) pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) – d): documentul de identitate valabil la data solicitării (carte de identitate, paşaport, permis de şedere etc.), original şi copie, precum şi orice alt document prin care se atestă faptul că se încadrează în una din categoriile de persoane asigurate.

Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa, documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise caselor de asigurări prin corespondenţă, de către aceste persoane, în copie.

În sensul prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, persoanele care pot avea coasigurați sunt cele încadrate în urmatoarele categorii de asigurați:

– salariați;

– persoane ale căror drepturi sunt stabilite de legi speciale (ex. veterani de război, revoluționari, etc);

– persoane cu handicap;

– persoane aflate în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;

– șomerii;

– beneficiari de ajutor social în baza Legii 416/2001;

– pensionarii;

– persoanele care au depus la organul fiscal competent – Declarația Unică și comunicată Casei de Asigurări.

ATENȚIE! Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 


Adaugati un comentariu


 

*