Cum va funcționa Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate

22 august 2022 | 0 comentarii |

Institutul se înființează prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și va desfășura activități de formare profesională și specializare în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic.

 

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), a cărei înființare a fost aprobată de Guvern la jumătatea lunii iulie și care va avea ca principal obiect de activitate „analiza serviciilor de sănătate din Romania în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării științifice a politicilor și strategiilor privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate”. Potrivit notei de fundamentare, Ministerul Sănătății, în calitatea de coordonator de reformă, s-a angajat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C12 „Sănătate”, prin trei reforme principale, printre care și reforma managementului serviciilor de sănătate.

INMSS va avea maximum 75 de angajați și va fi condus de un director general și un director economic, numiți pentru un mandat de 4 ani prin Ordin al ministrului Sănătății, va avea un Consiliu de administrație format din 7 membri (3 numiți de Ministerul Sănătății, unul de Institutul Național de Sănătate Publică, unul de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și doi numiți de către universitățile de medicină și farmacie), condus de un președinte ales cu majoritate dintre membri, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de realegere.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului urmează să fie aprobat prin Ordin al ministrului Sănătății în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern care este, în acest moment, în fază de proiect.

 

medici tineriInstitutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate – INMSS este instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, înființat prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București- SNSPMPDSB, care se desființează.

INMSS funcționează ca unitate sanitară finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul București, Str. Vaselor nr. 31, sector 2 și are ca obiect principal de activitate analiza serviciilor de sănătate din Romania în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării științifice a politicilor și strategiilor privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.

INMSS desfășoară activități de formare profesională, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate, în vederea obținerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătății, cursuri de scurtă durată și alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului serviciilor de sănătate, cartografierea serviciilor de sănătate, analiza distribuției geografice și elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport de resursele umane și de tehnologie existente.

INMSS propune Ministerului Sănătății pentru aprobare curiculele cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, realizate împreună cu instituții de învățământ superior medico-farmaceutic.

INMSS întocmește și menține baza de date cu experții în managementul serviciilor de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

INMSS este instituția abilitată pentru colectarea și prelucrarea datelor privind serviciile medicale spitalicești, furnizate asiguraților în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate și desfășoară activități de analiză și monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Activitățile se realizează pe bază de contracte încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

În realizarea principalelor sale funcții, INMSS îndeplineste următoarele atribuții:

1. derulează programe de formare, perfecționare și educație medicală continuă în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

2. propune Ministerului Sănătății criteriile și standardele de acreditare a formatorilor și a formatorilor de formatori în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

3. eliberează diplome, certificate, adeverințe și alte documente specifice care atesta absolvirea programelor de perfecționare și, respectiv, de dezvoltare profesională continuă;

4. desfășoară activități de cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

5. acordă asistență tehnică și efectuează activități de consultanță în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

6. realizează studii la nivel populațional și la nivelul furnizorilor de servicii în vederea evaluării acoperirii cu servicii de sănătate și a nevoilor pentru servicii de sănătate și/sau pentru programe de sănătate a populației și în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, pentru serviciile preventive;

7. colectează electronic date privind pacienții externați, iar pe baza acestora monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare;

8. analizează și evaluează activitățile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor la nivel de pacient, procesează și analizează datele privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate pentru diverse programe, studii și cercetări;

9. clasifică pacienții externați pe grupe de diagnostice, validează cazurile raportate de unitățile sanitare, studiază, dezvoltă și îmbunătățește sistemul de clasificare a pacienților pe grupe de diagnostice;

10. calculează costurile și valorile relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum și a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătății;

11. participă la dezvoltarea de sisteme automatizate și programe de calculator destinate clasificării pacienților în grupe diagnostice, în scop de cercetare-dezvoltare;

12. dezvolta și furnizează cursuri în domeniul clasificării pacienților în funcție de grupa de diagnostic, colectării de date clinice și utilizării sistemelor de codificare, eliberând certificate care atesta pregătirea în domeniul respectiv;

13. dezvoltă criterii de performanță și de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate și în colaborare cu INSP pentru serviciile preventive;

14. asigură servicii specifice, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

15. fundamentează cheltuielile de funcționare, negociază și stabilește taxe, tarife și prețuri pentru serviciile și produsele furnizate;

16. asigură funcționarea unui sistem de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulate a acestor date;

17. asigură dezvoltarea și funcționarea pe baze economice a propriei edituri;

18. furnizează, la solicitarea INSP, date la nivel de pacient pe coduri de boala în vedere evaluării stării de sănătate a populației;

19. elaborează anual rapoarte privind acoperirea cu servicii de sănătate și le înaintează ministrului sănătății;

20. propune ministrului sănătății măsuri pentru realizarea acoperirii geografice echitabile cu servicii de sănătate.

*  INMSS îndeplineste orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.

 

Structura organizatorică a INMSS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

În cadrul INMSS, funcționează un Consiliu de administrație format din 7 membrii, numiți după cum urmează: 3 reprezentanți numiți de Ministerul Sănătății, un reprezentant numit de INSP, un reprezentant numit de CNAS și 2 reprezentanți numiți de universitățile de medicină și farmacie.

* Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales cu majoritate din numărul total al membrilor, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de realegere.

* Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai Consiliului de administrație, aceștia au dreptul la o indemnizație lunară, în cuantum de maxim 1% din indemnizația Directorului General.

* Atribuțiile principale ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al INMSS, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) avizează regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale INMSS;

c) dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare ale INMSS;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie directă care depăşeşte suma de 50.000 lei;

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de conducerea executivă a INMSS şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) avizează proiectul de regulament de organizare şi funcționare, în condițiile legii;

g) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare.

* În cadrul INMSS funcționează un Consiliu științific format din 9 membri – 3 personalități relevante din domeniul de activitate al INMSS desemnați de Ministerul Sănătății și câte un reprezentant al celor 6 universități de medicină și farmacie – UMF „Carol Davila” din București, UMF „Grigore T. Popa” din Iași, UMF „Victor Babeș” din Timișoara, UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și UUMF Craiova – și are rolul de a aproba strategia și principaleie direcții de acțiune în activitatea de cercetare-dezvoltare-formare și de a superviza activitatea de cercetare și formare a INMSS.

* Până la constituirea noilor organe de conducere, atât Consiliul de administrație, cât și Consiliul științific al SNSPMPDSB își continua activitatea.

 

Conducerea executivă a INMSS este asigurată de directorul general și un director economic, numiți pentru un mandat de 4 ani, prin ordin al ministrului sănătății.

Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor de director general și director economic, a cărui metodologie se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Persoana care ocupa funcția de director general a INMSS trebuie: să fie medic primar în domeniui sănătate publica și management sanitar, cu vechime de minimum 7 ani în specialitate și să facă dovada ocupării timp de 5 ani din ultimii 10 a unor funcții de conducere în unități sanitare sau instituții publice din domeniul sănătății.

Directorul general este ordonator terțiar de credite și reprezintă INMSS în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din tara și din străinătate, precum și în justiție. Conducerea centrelor din cadrul INMSS este asigurată de câte un director.

Ministrul sănătății, pe perioada în care directorul general al INMSS, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, deleagă un director de centru în vederea exercitării acestor atribuții.

Funcțiile de conducere ale INMSS se ocupă prin concurs organizat conform reglementărilor legale în vigoare. În situația în care postul este temporar vacant sau vacant, până la ocuparea prin concurs, numirea interimară în funcțiile de conducere, cu excepția celei de director general, se face prin decizie a directorului general.

Atribuțiile directorului general ale directorului economic și ale directorilor de centre sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al INMSS.

 

Veniturile   proprii ale INMSS se realizează din prestarea de servicii pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice sau din alte surse de venituri, în condițiile legii. Personalul SNSPMPDSB se preia de INMSS cu toate drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și funcționează cu un număr maxim de 75 posturi.

În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se realizează încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică. Personalul INMSS este format din personal contractual și este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, INMSS are normate posturi de medici și alt personal cu studii superioare, inclusiv personal de cercetare științifică.

Pentru nevoile de formare interdisciplinară, INMSS poate contracta experți externi, în condițiile legii.

 

INMSS preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile SNSPMPDSB, potrivit reglementarilor legale și contractuale în vigoare la data înființării.

Patrimoniul SNSPMPDSB se preia de către INMSS pe baza de protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare cuprinde și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs. Excedentele neutilizate din anii precedenți existente în conturile SNSPMPDSB se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare care se deschid pe numele INMSS. Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Sănătății.

După preluarea de către INMSS a patrimoniului aferent SNSPMPDSB, inventarul bunurilor din domeniul public al statului vă fi actualizat, cu menționarea datelor de identificare ale acestora și precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementarilor legale în vigoare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcții ale INMSS se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Persoanele din conducerea executivă a SNSPMPDSB, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în perioada mandatului obținut prin concurs, își continuă mandatul în cadrul INMSS până la finalizarea acestuia.

* La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 


Adaugati un comentariu


 

*