Examene de atestare pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au urmat studii complementare

2 octombrie 2019 | 0 comentarii |

La această sesiune, care va debuta luna viitoare, pot participa candidații care și-au finalizat studiile până la finalul lunii septembrie.

 

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 6 noiembrie – 6 decembrie 2019, va organiza o nouă sesiune de examene pentru obținerea atestatelor de către medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au urmat studii complementare. La această sesiune se pot înscrie toți candidații care au finalizat pregătirea teoretică și practică în cadrul studiilor complementare, până la data de 30 septembrie, iar examenele vor avea loc în centrele universitare acreditate, în care cursanții și-au efectuat stagiul de pregătire.

Data limită pentru înscriere este 11 octombrie, iar dosarele de examen pot fi depuse sau transmise prin poștă, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, cu sediul din Str. Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti, cu excepţia atestatelor în Acupunctură, Api-Fito-Aromaterapie, Asistența medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structuri UPU, Farmacie homeopată, Homeopatie și Implantologie. Pentru aceste specializări, înscrierile se fac prin Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea, după cum se precizează într-un comunicat la Ministerului Sănătății.

 

Ulterior, DSP-urile care au primit dosarele de înscriere ale candidaților vor completa on-line listele nominale, până la data de 17 octombrie, iar tabelele originale cu candidaţii înscrişi,  însoţite de adresa oficială, se vor transmite prin poştă, până la data de 21 octombrie, pe adresa  Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii.

Odată încheiată această etapă, se va trece la arondarea candidaților pe atestate de studii și centre universitare, iar rezultatele vor fi afișate pe 24 octombrie, pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea „concursuri și examene naționale”.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care  sunt  precizate alte condiţii minime de promovare, respectiv acordarea calificativului „admis/respins”. În același timp, media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00, iar în cazul în care, la una din  probele de examen, nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul va fi declarat nepromovat.

 

Dosarul de examen pentru toate categoriile de atestate va cuprinde o cerere de înscriere completată cu datele solicitate, copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist sau de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar, copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, copia actului de identitate în termen de valabilitate, copii ale documentelor de schimbare a numelui – dacă este cazul, certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice, copia xerox a atestatelor obţinute anterior, necesare pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un alt atestat, adeverinţa de la locul actual de muncă, din care să reiasă funcţia şi gradul profesional, chitanţa de plată a taxei de 400 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat poştal sau ordin de plată în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse, iar candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere va fi admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, vor fi afişate la  data  de 01  noiembrie pe  site-ul Ministerului Sănătăţii.

 


Adaugati un comentariu


 

*