O nouă sesiune de examene pentru obținerea atestatelor de studii complementare

9 aprilie 2019 | 0 comentarii |

Medicii și farmaciștii care au finalizat pregătirea teoretică și practică până pe 31 martie mai au la dispoziție câteva zile pentru a-și depune dosarele.

 

Ministerul Sănătății va organiza, în perioada 15 mai – 21 iunie, o nouă sesiune de examene pentru obținerea atestatelor de studii complementare, de către medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au finalizat etapele de pregătire teoretică și practică până la data de 31 martie.

Aceștia mai au la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a-și depune dosarele de înscriere le examen, putând face acest lucru până pe 15 aprilie, inclusiv. Dosarele de înscriere  pot fi depuse sau transmise prin servicii poștale, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, cu excepţia atestatelor în Acupunctură, Api-Fito-Aromaterapie, Asistența medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structuri UPU, Farmacie homeopată, Homeopatie și Implantologie care se depun Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru atestatele respective (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureș şi Timişoara), de luni până miercuri între orele 11,00-14,00 și joi între orele 14,00-16,00.

 

Direcţiile de Sănătate Publică ce vor efectua aceste înscrieri vor completa apoi, on-line, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 18 aprilie, ora 16.00, iar tabelele originale cu candidaţii înscrişi, însoţite de adresa oficială se vor transmite prin poştă până la data de 22 aprilie, pe adresa Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii. Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare a candidaţilor la examen revine direcţiilor de sănătate publică unde se fac înscrierile. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen nu se vor regăsi în listele candidaților. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.

Arondarea candidaţilor pe atestate de studii şi centre universitare medicale va fi anunțată în ziua de 3 mai, urmând să se publice pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica „Concursuri şi examene naţionale”.

Ulterior, listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen se vor afişa, la data de 14 mai, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, în aceeași secțiune.

 

Dosarul de examen pentru toate categoriile de atestate vor cuprinde o cerere de înscriere completată cu datele solicitate, copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist sau de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar, copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, copia actului de identitate (BI/CI) în termen de valabilitate, copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul), certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice, copia xerox a atestatelor obţinute anterior necesare pentru  atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un alt atestat, adeverinţa de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul profesional, chitanţa de plată a taxei de 400 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat poştal sau OP. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

Examenele se vor desfășura în centrele universitare acreditate în care candidații și-au efectuat stagiul de pregătire.

Pentru a fi declarat promovat și a obține atestatul de studii complementare, fiecare candidat trebuie să obțină cel puțin nota 5 pentru fiecare probă de examene, excepție făcând probele care sunt evaluate cu calificativul admis/respins, iar media minimă pentru promovarea examenului și obținerea atestatului este 7.00.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*