Înființarea unei noi comisii în cadrul Consiliului Județean Buzău, supusă la vot în următoarea ședință

Rolul acesteia va fi acela de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive din județ, privind alocarea unor sume din bugetul județului, pentru promovarea sportului de performanță.

 

Joi, 29 aprilie, va avea loc ședința ordonară pe luna în curs a Consiliului Județean Buzău, ședință la care consilierii sunt convocați începând cu ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt înscrise 23 de proiecte de hotărâri care vor fi supuse la vot. La finalul ședinței vor fi prezentate și patru rapoarte care se referă la activitatea Consiliului Județean si a președintelui instituției pe parcursul anului trecut, la activitatea din aceeași perioadă a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și la rezultatul evaluării managerilor instituțiilor de cultură în cursul anului 2020.

Printre proiectele supuse aprobării consilierilor județeni se numără și unul care face o referire la o nouă modificare a organigramei și statului de funcții în cadrul Spitalului Județean de Urgență, astfel încât angajații unității medicale care au promovat într-un grad superior să-și poată primi veniturile cuvenite, dar și pentru a transforma posturile de medic primar rămase vacante după pensionarea unora dintre medici, în posturi pentru specialiști și rezidenți ultimii ani.

Totodată, consilierii urmează să își dea votul și pentru proiectul care stabilește bursele ce vor fi acordate elevilor cu cerințe educaționale speciale, în semestrul al doilea al actualului an școlar.

 

În cadrul aceleiași ședințe se va decide și asupra înființării unei noi comisii la nivelul instituției, care se va ocupa cu evaluarea solicitărilor primite de Consiliul Județean din partea cluburilor sportive publice și private, cu privire la finanțarea unor activități în cadrul programului de promovare a sportului de performanță, asumat de autoritățile județene. Hotărârea care permite alocarea unor astfel de sume de la bugetul local pentru activitățile sportive desfășurate de cluburile publice și private a fost adoptată în 2019, având ca scop promovarea sportului de performanță, implicit a unui stil de viață mai sănătos prin activități sportive.

Cluburile sportive din județ pot face solicitări de finanțare pe adresa Consiliului Județean, iar acestea sunt evaluate mai întâi de o comisie pentru a se stabili că respectă toate criteriile de acordare a finanțării.

Odată cu alegerile locale de ananul trecut, componența Consiliului Județean s-a schimbat, astfel că se impunea numirea de noi membri care să alcătuiască această comisie. Astfel, comisia de evaluare a solicitărilor de finanțare a cluburilor sportive va fi formată din cinci consilieri, respectiv Gabriel Baciu, Alexandru Bușcu, Marius Lungu, Elena Doinița Răican și Adriana Ungureanu.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri și a rapoartelor supuse la vot în ședința de joi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre nr. 68/16.04.2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni.
 2. Proiect de hotărâre nr. 69/16.04.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 1.
 3. Proiect de hotărâre nr. 39/02.03.2021  pentru completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.04.2021  privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre nr. 71/16.04.2021  privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 72/16.04.2021 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre nr. 73/16.04.2021 pentru stabilirea burselor care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021.
 8. Proiect de hotărâre nr. 74/16.04.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.
 9. Proiect de hotărâre nr. 75/16.04.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău și a modalității de gestiune a acestui serviciu.
 10. Proiect de hotărâre nr. 76/16.04.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Modernizare DJ 216, km. 0+000 – 4+700, DN 22 – Lunca – Măcrina, judeţul Buzău”.
 11. Proiect de hotărâre nr. 77/16.04.2021 pentru aprobarea închirierii, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren aferente Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării de activități comerciale de agent economic.
 12. Proiect de hotărâre nr. 78/16.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță pentru mandatul 2020-2024.
 13. Proiect de hotărâre nr. 79/16.04.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al unor organizații neguvernamentale ale cadrelor militare în organizarea unor acțiuni.
 14. Proiect de hotărâre nr. 80/16.04.2021 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău.
 15. Proiect de hotărâre nr. 81/16.04.2021 pentru revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău.
 16. Proiect de hotărâre nr. 82/16.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – formă revizuită.
 17. Proiect de hotărâre nr. 83/16.04.2021 privind aprobarea Statutului Județului Buzău – formă revizuită.
 18. Proiect de hotărâre nr. 84/16.04.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 19. Proiect de hotărâre nr. 85/16.04.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism a Consiliului Judeţean Buzău.
 20. Proiect de hotărâre nr. 86/16.04.2021 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 11.05.2021.
 21. Proiect de hotărâre nr. 87/16.04.2021 pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău precum și actualizarea caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare aferent și aprobarea tarifelor serviciilor furnizate de delegatul Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
 22. Proiect de hotărâre nr. 88/16.04.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2021.
 23. Proiect de hotărâre nr. 89/16.04.2021 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului Sălcuțan Mihai.

III. RAPOARTE

 1. RAPORT privind activitatea Autorității publice județene – Consiliul Județean Buzău în anul 2020.
 2. RAPORT de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
 3. RAPORT privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2020.
 4. Notă privind rezultatul evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2020.

Adaugati un comentariu


 

*