Înscrierea la examenul de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist, pe ultima sută de metri

13 martie 2023 | 0 comentarii |

Doar până pe data 15 martie, absolvenții de rezidențiat sau ai cursurilor unei a doua/ a treia specialități se mai pot înscrie la examenul care va avea loc în perioada 12 aprilie-12 mai, într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă.

 

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 12 aprilie-12 mai 2023, sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist. „Examenele se vor desfășura conform Metodologiei de desfășurare a probelor sesiunii de examen, care va fi publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 07 aprilie 2023”, informează Ministerul Snătății.

Înscrierile candidaților pentru această sesiune de examen se vor efectua în perioada 01-15 martie 2023, inclusiv, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 12.10.2023; respectiv medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenți/specialiști/primari, care au efectuat pregătirea în a doua/a treia specialitate, prin promovarea unui nou concurs rezidențiat și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 12.10.2023. Înscrierile se fac prin Direcţiile de sănătate publică judeţene și a municipiului București, din centrele universitare unde se solicită susținerea examenului și în care s-au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază, conform prevederilor OG 18/2009,  sau  prin Direcțiile medicale ale ministerele cu reţea sanitară proprie pentru angajații acestor ministere.

 

Înscrierile pentru cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii specialişti sau primari care au efectuat pregătirea în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, prin depunere de dosar pe baza primei specialități obținute, sau candidații care au efectuat specializare prin  Ministerul Educaţiei se fac prin Direcția politici de resurse umane în sănătate a Ministerului Sănătății, iar dosarele de înscriere se vor depune personal, în intervalul orar 10.00-13.00, sau le pot trimite prin poștă, ână la aceeași dartă, având dovada expedierii dosarelor în termenul menționat.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, vor remite Ministerului Sănătății în regim de urgență, dosarele candidaților transmise eronat, ale candidaților care nupot fi înscriși prin introducerea în baza de date a acestor instituții.

 

La examen se pot prezenta:

* Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, cadrele didactice și de cercetare științifică medicală confirmate în rezidențiat, care până la data de 12 aprilie 2023 finalizează totalitatea stagiilor de pregătire cuprinse în curriculumurile de pregătire aprobate pentru fiecare specialitate.

* Medicii/ medicii stomatologi/farmaciștii specialiști sau primari, care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătirea în vederea obținerii celei de-a doua specialități, care până la data de 12 aprilie 2023 finalizează totalitatea stagiilor de pregătire.

* Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care au finalizat în totalitate pregătirea efectuată în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea acestora la examen se va face cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) al Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

* Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, cadrele didactice și de cercetare științifică medicală confirmate în rezidențiat, respectiv medicii specialiști sau primari care au efectuat pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități, aflați la data examenului în ultimele 6 luni anterior finalizării integrale a pregătirii, în perioada cuprinsă între 13 aprilie 2023 -12 octombrie 2023, inclusiv, în condițiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

* Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care au efectuat specializare prin Ministerul Educației, care îndeplinesc condițiile din prezenta publicație* și finalizează pregătirea până la data de 12 aprilie 2023.

 

Examenle se vor desfăşura cu respectarea prevederilor OG nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătire pentru specialitățile respective.

Pentru specialitatea Medicina de urgenţă, examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă şi Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, acreditate pentru efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă.

 

Toate probele examenelor se susțin în limba română și vor debuta cu proba scrisă. Desfășurarea probelor ulterioare a examenului, clinice și practice, va avea loc conform celor menționate în tematicile fiecărei specialități. Tematicile de examen, pe baza cărora se vor desfășura examenele în această sesiune, au fost prevăzute pentru anumite specialități, cu durata de pregătire de 4 sau 5 ani, în cuprinsul curriculumurilor de pregătire respective, fiind aprobate ca atare din anul 2017, respectiv 2018, fiind aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web rezidentiat.ms.ro, la secțiunea Curriculumuri de pregătire.

Proba scrisă constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din totalul subiectelor tematicilor probei scrise, la specialitatea respectivă. Durata probei scrise este de 3 ore. Probele clinice şi proba practică se vor desfășura conform probelor stabilite pentru fiecare specialitate

 

Pentru Medicina de urgență, proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate și se va desfăşura concomitent, în cele două centre universitare, şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă identic, cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple, pentru care candidații au la dispoziție 4 ore. Cei care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară dar au fost respinşi la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

Proba clinică teoretică și Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

Fiecare probă a examenului este promovată cu nota minimă 7.00 și tot minim 7.00 va fi media de promovare a acestui tip de examen.

 

Candidații vor fi confirmați ca specialiști, în titlurile de calificare dobândite, ca urmare a promovării examenelor. Confirmarea acestora se va face prin ordin al ministrului Sănătății, după încheierea sesiunii de examen și după centralizarea rezultatelor obținute de candidați, condiționat de efectuarea integrală a pregătirii cuprinse în curriculumul specialității, precum și de obținerea notei minime 7,00 la fiecare probă a examenului, respectiv promovarea examenului cu media minimă 7,00.

Pentru candidaţii  care vor susține examenul după finalizarea stagiilor de pregătire în perioada cuprinsă între 13 aprilie 2023 -12 octombrie 2023, confirmarea cu titlul de specialist, se va face pe baza adeverinţei eliberate după finalizarea pregătirii, de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul /directorul de program, pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Documentele doveditoare vor fi eliberate ulterior finalizării integrale a pregătirii și vor conține: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective.

 


Adaugati un comentariu


 

*