Medicii stomatologi buzoieni se pregătesc de alegeri

19 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Candidaturile vor fi depuse în zilele de 11 și 12 noiembrie, la sediul organizației profesionale, unde membrii cu drept de vot ai Colegiului Medicilor Stomatologi sunt așteptați, pe 21 noiembrie, să-și aleagă noua echipă care le va reprezenta interesele profesionale în următorii patru ani.

 

Dr. Claudia Ioana Ciupitu

Medicii stomatologi se pregătesc să-și aleagă o nouă conducere a organizației profesionale, atât la nivel teritorial, cât și național. La fel ca și ceilalți colegi ai lor din țară, medicii buzoieni din conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi s-a întrunit, săptămâna aceasta, pentru a desemna membrii Comieiei Electorale Locale și a pregăti alegerile pentru mandatul 2019-2023, potrivit  calendarului stabilit prin Decizia nr. 21/2CN din 21 septembrie 2019, publicată în monitorul Oficial 810/7.10.2019 și Regulamentul elevtoral adoptat în data de 11.07.219.

Așa cum prevede Decizia privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local și național, pentru mandatul 2019-2023, în data de 15 octombrie a fost desemnată componența Comisiei Electorale Locale. Aceasta este formată din trei membri plini și trei supleanți, iar propunerile au fost înaintate Comisiei Electorale Centrale, pentru validare. Medicii stomatologi Sergiu Lazarev, Florentina Gabriela Vlad și Ramona Elena Balea au fost propuși ca membri cu drepturi depline, iar Oana Maria Frățilă, Florin Mădălin Bobuleț și Silviana Alina Soci, supleanți. După validare, actalul Consiliu al CMS își încetează activitatea, Comisia Electorală Locală își alege un președinte și un secretar, după care organizarea alegerilor va intra în linie dreaptă”, a explicat dr. Claudia Ioana Ciupitu, președinte Colegiul Medicilor Stomatologi Buzău, menționând că toate datele referitoare la alegeri vor fi afișate pe site-ul oficial al organizației profesionale și la sediul acesteia.

 

Foto arhiva -alegeri medici stomatologi

La nivel local, candidaturile pentru funcțiile eligibile din cadrul Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi și al Adunării Generale Naționale se vor depune în zilele de 11-12 noiembrie 2019, la sediul filialei locale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR), iar în data de 18 noiembrie se vor publica listele finale cu candidaturile depuse, respectiv, admise.

Turul I al alegerilor Consiliului CMS are loc în data de 21 noiembrie 2019, iar acolo unde va fi cazul, pe 23 noiembrie se va desfășura turul II.

Depunerea candidaturilor și alegerile pentru funcțiile din Biroul Executiv teritorial vor avea loc în zilele de 27, 28, 29 noiembrie 2019, după care noua echipă de conducere a organizației profesionale își va intra în atribuții, iar Comisia Electorală Locală își încetează activitatea.

Potrivit Regulamentului electoral, membrii consiliilor colegiilor teritoriale, precum și reprezentanții în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii fiecărui colegiu, întruniți în adunări generale locale de alegeri. Doar medicii stomatologi care și-au achitat cotizația la zi, în condițiile legii, nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR/ nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog și nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 95/2006, a reformei în sănătate, cu modificările și completările ulterioare, au drept de vot.

 

Dreptul de a alege și de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul stomatolog. Dovada calității de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde medicul stomatolog cu drept de vot nu se regăsește pe lista alegătorilor, cu documente justificative privind achitarea la zi a cotizației de membru al CMSR.

Un membru al unui colegiu teritorial (cu excepția membrilor Comisiei Electorale) poate candida local pentru alegerea ca: membru în Consiliul colegiului teritorial sau/și reprezentant în Adunarea generală națională.

Comisiile Electorale ale colegiilor teritoriale își vor desfășura activitatea sub supravegherea și coordonarea Comisiei Electorale Centrale și nu sunt subordonate în niciun fel structurilor care au desemnat membrii acestora.

La prima întrunire, Comisia Electorală a colegiului teritorial își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar. Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce ședințele comisiei electorale a colegiului teritorial și este singurul abilitat să facă publice date și informații ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale componența comisiilor, conform modelului stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

Ședințele comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale se desfășoară în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți, în prezența președintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului, al cărui vor este hotărâtor în cazul egalității de voturi.

 

Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor funcționa la sediile colegiilor teritoriale. Pe durata funcționării, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor avea ștampilă proprie, care va fi păstrată de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către secretar. Acestea pregătesc și organizează în bune condiții desfășurarea alegerilor la nivel local, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului; realizează listele cu membrii colegiului teritorial; afișează listele cu membrii alegători cu drept de vot cu cotizația plătită la zi; primesc și înregistrează dosarele de candidatură; verifică îndeplinirea condițiilor pentru ca un medic stomatolog să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme; publică, prin afișare la sediul comisiei electorale a colegiului teritorial și pe site-ul oficial al colegiului teritorial, candidaturile depuse, admise și respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfășurării adunării generale le publică și la locul votării; comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători cu drept de vot; soluționează întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la actele și operațiunile lor; tipăresc buletinele de vot; păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de președintele și secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial; publică pe site-ul colegiului teritorial și prin afișare la sediul colegiului teritorial sau prin orice altă modalitate stabilită de Comisia Electorală a colegiului teritorial, data, locul și programul alegerilor la nivel local; stabilesc și asigură, împreună cu Biroul Consiliului Colegiului teritorial, sala desfășurării adunării generale; conduc lucrările adunărilor generale locale de alegeri și operațiunile de votare; numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilesc rezultatele alegerilor; redactează în două exemplare procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal cu rezultatele finale, înaintând Comisiei Electorale Centrale câte un exemplar, însoțite de listele cu candidații aleși.

 

Dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezență a două treimi din numărul membrilor adunării generale, vor organiza noi alegeri, în turul al II-lea. Prin președinte sau, în lipsa președintelui, prin secretar, comunică presei, la cerere, informații legate de desfășurarea alegerilor și atribuie mandatele celor aleși și validați.

Rezultatele finale ale alegerilor locale validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afișate la sediul comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale, după care aceasta atribuie mandatele respective.

Comisia electorală a colegiului teritorial înregistrează candidaturile pentru membrii biroului executiv local și convoacă, în termen de maximum 3 zile, prima ședință a Consiliului colegiului teritorial.

La finalizarea alegerilor, în aceeași zi, comisia electorală a colegiului teritorial are obligația de a prezenta Comisiei Electorale Centrale rezultatele finale ale votului semnate de președintele și de secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial.

Adunările generale ale colegiilor teritoriale, respectiv Adunarea generală națională se vor desfășura în locațiile și în zilele stabilite de către comisia electorală împreună cu conducerea colegiului, cu respectarea termenelor prevăzute de calendarul electoral.

Data, locul și programul de desfășurare ale adunărilor generale și afișarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral și prezentului regulament electoral.

 

La nivel național, depunerea candidaturilor pentru funcțiile din Biroul Executiv Național, la Comisia Electorală Centrală, are loc în zilele de 3-4 decembrie 2019, iar până pe 4-5 decembrie se va comunica deizia admiterii sau respingerii candidaturii, urmând ca publicarea listelor finale cu candidaturile depuse să se facă în data de 5 decembrie 2019.

Desfășurarea turului I al alegerilor la nivel național va avea loc în data de 7 decembrie 2019, iar dacă va fi cazul, desfășurarea turului II al alegerilor la nivel național se va desfășura la data de 11 decembrie 2019.

Membrii Biroului executiv național al CMSR se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către reprezentanții în Adunarea generală națională întruniți în Adunarea generală națională de alegeri.

Orice membru al Adunării Generale naționale poate candida pe una dintre listele pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv național, în condițiile prevăzute de prezentul regulament electoral.

Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcțiile elective de la nivel național și nici la funcțiile elective din cadrul colegiilor teritoriale.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) funcționează în baza Legii nr. 95/2006 – Titlul XIII. Toți medicii stomatologi din România care vor să exercite profesia, sunt obligați, prin lege, să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, având drepturi și obligații conform legii.

 


Adaugati un comentariu


 

*