Noul Contract-cadru intră în vigoare la 1 aprilie

22 martie 2018 | 0 comentarii |

Documentul a fost aprobat în ședința de guvern de miercuri, iar în zilele următoare va fi publicat în Monitorul Oficial.

 

CNAS a anunțat că forma finală a noului Contract-cadru de acordare a serviciilor medicale a fost aprobată în ședința de guvern ce a avut loc ieri, iar prevederile sale vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie, după ce documentul va fi publicat în Monitorul Oficial. Adoptarea noului act normativ a fost întârziată cu patru luni, fapt pentru care CNAS a încheiat, cu furnizorii de servicii și dispozitive medicale, acte adiționale la Contractul-cadru pe anul 2017 și pentru primul trimestru al anului în curs.

După cum președintele CNAS, Razvan Vulcănescu, anunța zilele trecute, odată cu intrarea în vigoare a noului Contract-cadru, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În comunicatul CNAS se arat că actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

La fel, și investigațiie paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

 

O altă noutate pe care o va aduce noul contract-cadru constă în introducerea serviciilor medicale în scop diagnostic-caz în ambulatoriul de specialitate, pentru specialităţile clinice, fiind vorba de servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiţii suplimentare de eligibilitate.

Tot în ambulatoriul de specialitate, pentru specialităţile clinice, medicii care au obţinut competenţă sau atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, sunt certificaţi de Ministerul Sănătăţii şi lucrează exclusiv în această activitate, vor putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. CNAS precizează că se pot acorda până la patru consultaţii pe trimestru pentru fiecare asigurat care necesită îngrijiri paliative.

Pentru accesul asiguraţilor la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistenţa medicală primară şi la cabinetul din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim 5 zile pe săptămână, iar programul de activitate pentru medicii dentişti cu integrare clinică a fost stabilit la 3 şi 1/2 ore pe zi (1/2 normă). Pacienţii cu diagnostic oncologic confirmat, aflaţi în Programul naţional de oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

 

Documentul legislativ mai conține și unele prevederi privind debirocratizarea activității furnizorilor de servicii medicale – un aspect de care medicii de familie s-au plâns în nenumărate rânduri. Astfel, unele obligaţii contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent şi trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic. În acest sens, se prevede obligaţia existenţei semnăturii electronice extinse sau calificate pentru toţi medicii care furnizează servicii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare în contract cu o casă de asigurări de sănătate s-a introdus o normă tranzitorie, aceştia având obligaţia să deţină semnătura respectivă până cel târziu la 30 aprilie 2018.

De asemenea, asiguraţii vor putea transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

„Medicii prescriptori vor avea obligaţia generală să respecte protocoalele terapeutice de prescriere a medicamentelor. Pentru medicamentele care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului, în limita competenţei medicului prescriptor. Începând cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori va trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei Electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic”, se mai arată în comunicatul CNAS.

 

Modificări au fost aduse și în ceea ce privește sancțiunile aplicate furnizorilor de servicii medicale, fiind revizuite cele existente și introduse sancțiuni noi. Astfel, spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei. O sancţiune similară se aplică şi în cazul furnizorilor din asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, inclusiv celor de medicină fizică şi de reabilitare.

S-a modificat şi modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, în sensul că aceasta se va face prin plată directă sau prin executare silită. Prin noul Contract-cadru se introduc tarife unitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu se introduce valoarea de contract. Modul de derulare a activităţii furnizorilor de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu în relaţie contractuală cu CAS a fost revizuit, introducându-se o serie de condiţii suplimentare de calitate şi de transparenţă, dar şi dispoziţii tranzitorii vizând adaptarea la noile condiţii.

Nu în ultimul rând, pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanţă anuală, iar pentru medicii nou-veniţi într-o localitate va fi dublată perioada de susţinere din partea CNAS, până la constituirea listei minime de pacienţi – de la 6 la 12 luni.

 


Adaugati un comentariu


 

*