ADMITERE MEDICINĂ: Ultimele zile de înscrieri la UMF „Carol Davila”

12 iulie 2023 | 0 comentarii |

Pentru concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă care va avea loc pe 23 iulie, pentru toate cele patru facultăţi ale UMFCD, sunt disponibile peste 1.600 de locuri la buget și la taxă.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”(UMFCD) din Bucureşti anunță că pentru ciclul de studii de licență pentru anul universitar 2023/2024 are la dispoziția candidaților 1.245 de locuri la buget și 380 la taxă, iar concursul de admitere pentru toate cele patru facultăți ale UMFCD, care va avea loc pe 23 iulie, se apropie de final, toate informațiile necesare candidaților putând fi accesate AICI.

În cadrul etapei intermediare de pregătire a examenului de admitere din sesiune iulie 2023, tinerii care își doresc să devină medici, medici stomatologi, farmaciști sau asistenți medicali ori moașe cu studii superioare mai au la dispoziție doar câteva zile pentru înscriere, care se desfășoară exclusiv online, până la data de 13 iulie.

Înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) se va face pe platforma dedicată concursului de admitere – ce poate fi accesată AICI, se mai poate face marți, 11 iulie, între orele: 09.00 – 16.00; miercuri, 12 iulie, între orele: 09.00 – 16.00 și joi, 13 iulie, între orele: 09.00 – 16.00, iar vineri, 14 iulie, între orele 09.00 – 16.00 se vor face doar validările finale pentru candidații cu înscrieri online nevalidate.

 

Oferta de studii 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.

Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

– FMAM – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

– Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

– Tehnică Dentară

 

Locuri la admitere

 

Numărul de locuri pentru cele patru facultăţi ale UMFCD, aprobat în ședința Senatului Universitar din data de 28 iunie, este de 1.245 de locuri la buget (în care sunt incluse și locurile rezervate absolvenților din centre plasament, celor de etnie rromă și celor din liceele din mediul rural) și 380 de locuri la taxă:

• Domeniul Medicină: 735 de locuri la buget și 250 cu taxă;

Domeniul Stomatologie: 201 locuri la buget și 100 cu taxă;

• Domeniul Farmacie: 119 la buget și 20 cu taxă;

FMAM: 190 la buget și 10 cu taxă.

În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din Ministerul Apărării Naţionale, pentru Institutul Medico–Militar, pentru anul universitar 2023-2024 sunt 60 de locuri în cadrul UMFCD București (57 -Medicină, 2 -Medicină dentară, 1-Farmacie). Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile UMFCD. Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

 

Taxele de admitere

 

Taxa de înscriere este de 400 lei pentru toate facultăţile şi specializările – 75% din cuantum reprezintă taxa administrativă, iar 25% cea de participare – iar în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare. Taxa de înscriere va fi plătită printr-un procesator de plăți on-line integrat: se va preciza numele candidatului, C.N.P.-ul și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul (n.r. respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM)).

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Pentru anul universitar 2023-2024, Senatul universitar aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru: orfanii de ambii părinţi; candidații instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; copiii din familiile afectate de catastrofe naturale; eroii revoluţiei române şi copiii acestora.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.

 

Desfășurarea concursului

 

Listele anonimizate ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate pentru fiecare facultate pe site-ul www.umfcd.ro. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

Accesul candidaţilor în săli în ziua concursului de admitere se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil, precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere prin intermediul platformei. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze coordonatorului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.

În prezenţa candidaţilor, coordonatorii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului, iar în timpul probei scrise, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute între ei, să copieze, să folosească minicalculatoarelor proprii, telefoane mobile sau a alte dispozitive electronice de comunicare.

La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs coordonatorului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.

 

Discipline de concurs

 

Durata probei scrise este de două ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, două ore pentru admiterea la specializarea Asistenţă Medicală Generală şi, respectiv o oră şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M..

La facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară, concursul de admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

La facultatea de Farmacie, concursul de admitere include două discipline, (Chimia organică obligatorie şi, la alegere, Biologia vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului) totalizând un număr de 100 întrebări din care 60 întrebări pentru proba obligatorie și 40 de întrebări pentru proba la alegere.

La Asistenţă Medicală – pentru specializarea Asistenţă Medicală Generală, concursul de admitere include disciplina Biologie cu un număr de 80 întrebări. Pentru restul specializărilor de la FMAM (Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) concursul de admitere include Biologia cu un număr de 60 întrebări.

 

Afișarea rezultatelor 

 

Corectarea chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat) prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, reverificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări.

Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, de 80 puncte pentru specializarea Asistenţă Medicală Generală (FMAM) şi de 60 puncte pentru restul specializărilor din cadrul FMAM. Punctajul obţinut se transformă în note.

Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă, iar în cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, departajarea se face în funcție de punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru facultatea de Farmacie) și de media obţinută la examenul de bacalaureat.

Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte, iar cea a candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică. Rezultatele concursului devin definitive după soluționarea contstațiilor.

Lista canidaților admiși cu taxă va fi afișată la secretariatul fiecărei facultăți.

 

Detalii, pe site-ul UMFCD

 


Adaugati un comentariu


 

*