Asistenţii medicali și moaşele își vor putea înființa cabinete medicale în contract cu CNAS

20 iunie 2022 | 0 comentarii |

Ordinul prin care se modifică Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent a fost publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională. 

 

Ministerul Sănătății a modificat actul normativ prin care se modifică structura funcțională a cabinetelor de practică independentă, astfel încât asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical să poată dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), care va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă. Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administrația financiară se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, iar după obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moșele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR avizul anual, carese eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/ instituții/ și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite. 

 

Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cabinetului de practică independentă, datele înscrise în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, „pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială”.

În acest scop este necesară „prezentarea certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, însoțit de avizul anual, în copie; dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie; dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie; autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;”, iar documentele vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Ordinul prevede, de asemenea, că în același spațiu nu pot fi înființate mai mult de două cabinete de practică independentă și numai dacă au aceeași specialitate. În același spațiu cu destinație de cabinet de practică independentă poate funcționa însă și o unitate de îngrijiri la domiciliu, dacă titularul este autorizat și ca furnizor de îngrijiri la domiciliu, în condițiile legii.

Autoritățile administrației publice locale pot sprijini furnizorii de servicii de îngrijiri medicale, la nivelul comunităților locale, prin punerea la dispoziție a spațiilor cu destinația de cabinet de practică independentă, conform unor criterii obiective și transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii.

Cabinetele de practică independentă înfiinţate în temeiul altor acte normative au obligaţia să solicite Avizul de înființare al cabinetului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi să se înregistreze în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”.

 

Cabinetele de practică independentă care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu condiția să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii de îngrijiri medicale, iar administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie asistenți medicali generalişti/moaşe/asistenţi medicali.

Fundaţiile şi asociaţiile legal constituite pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de practică independente furnizoare de servicii de îngrijiri medicale.

Activitățile de îngrijire la domiciliul pacienţilor se vor face în conformitate cu legislaţia în vigoare privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu, sau în unități sanitare/instituții/și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale ca persoană fizică independentă.

 

Trusa de prim-ajutor va conține: set căi orofaringiene; balon Ruben cu măști de diferite mărimi; foarfece cu vârfuri boante; garou 50 cm; trusă perfuzie, seringi de diferite mărimi; mănuși de examinare; atele din material plastic; feși din tifon; vată hidrofilă; leucoplast; alcool sanitar – 200 ml; comprese sterile; rivanol soluție 1 la mie – 200 ml; apă oxigenată sau perogen; alcool iodat 200 – ml.

Medicația de urgență „se administrează doar la indicația medicului” și va putea consta în administrarea de: soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer şi glucoză 5%, glucoză 10%); aspirină; algocalmin, paracetamol; adrenalină; atropină; hemisuccinat de hidrocortizon; Beta_2 mimetice inhalatorii (salbutamol, Ventolin);  glucoză 33%; nitroglicerina spray sau tablete sublingual; captopril, furosemid; metoclopramid.

Noul act normativ a fost necesar întrucât din cauza unor disfuncționalități ale legislației anterioare, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu-și puteau exercita profesia în regim independent, în relații contractuale cu CNAS, ca furnizori de servicii medicale, sau în relație contractuală cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, autorizate conform legii.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*