Concursul pentru posturile de președinte și vicepreședinți ai ANMDMR scoate farmaciștii din ecuație

22 octombrie 2019 | 0 comentarii |

La examenele organizate de Ministerul Sănătății, în perioada 28 octombrie-12 noiembrie, se pot înscrie doar absolvenți de medicină, economie, drept, administrație publică sau psihologie, deși principala atribuție a instituției se concentrează pe politica medicamentului.

 

Pe ultima sută de metri a mandatului său la cârma Ministerului Sănătății, Sorina Pintea se ocupă de reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pe care a anunțat-o încă de anul trecut. Pentru început au fost scoase la concurs postul de președinte și cele de vicepreședinți ai instituției care controlează piața farmaceutică și a dispozitivelor medicale din România.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține: cerere de înscriere la concurs adresată ministrului sănătății, copia actului de identitate, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, copiile documentelor care să ateste, nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, curriculum vitae.

Concursul se desfășoară în trei etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor din anunțul de concurs (eliminatorie); proba scrisă și interviul de selecție. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10, iar la următoarea etapă a concursului se pot prezenta numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Ministerului Sănătății, la Secretariatul Comiei de consurs, iar probele stabilite vor avea loc după următorul calendar:

– Depunere dosare concurs: 21 – 25.10.2019 orele 09.00 -14.30

– Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor din anunţul de concurs: 28 – 29.10.2019

– Afișare rezultate selecție dosare: 30.10.2019 ora 11.00

– Depunere contestații: 30.10.2019 ora 17.00

– Soluționare și afișare rezultate contestații: 31.10.2019 ora 11.00

– Susținere probă scrisă: 06.11.2019 ora 11.00

– Afișare rezultate proba scrisă: 07.11.2019 ora 11.00

– Depunere contestații proba scrisă: 08.11.2019 ora 11.00

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații: 11.11.2019 ora 17.00

– Proba interviului de selecție: 12.11.2019 ora 11.00

– Afisare rezultate proba interviu: 12.11.2019 ora. 17.00

– Depunere contestații interviu: 13.11.2019 ora 12.00

– Soluționare și afișare rezultate contestații: 13.11.2019 ora 17.00

– Afișare rezultate finale: 14.11.2019, ora 17.00.

Înainte de organizarea concursului, ministrul Sănătății constituie, prin ordin, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor.

 

Vlad Mixich

Interesant este că, deși ANMDM se ocupă în special de medicamente, pentru niciunul dintre posturile de conducere nu au fost luați în calcul farmaciștii, care pur și simplu au fost scoși din ecuație…

Specialiștii în domeniu consideră că excluderea specialiștilor în farmacie și/sau biochimie de la conducerea instituției este cel puțin suspectă, ca și alte aspecte privind organizarea concursului, între care vechimea în funcții de conducere a candidaților sau organizarea examenului în perioada alegerilor, când atenția publicî este concetrată pe acestea. Dr. Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, membru în boardul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și fost vicepreședinte al ANMDM, a scris pe pagina sa de facebook că acest concurs este, prin condițiile impuse,  o „mârșăvie”, prin faptul că impune „condiția principală de înscriere: să ai diplomă de absolvent de medicină, economie sau drept. De Farmacie NU!!! Repet: de Farmacie NU!!!”, subliniind că există, probabil, interese suspecte în spatele stabilirii acestor condiții, în contextul în care actualul președinte interimar al agenției, Marius Daniel Șișu, a „picat admiterea la Facultatea de Farmacie în urmă cu 6 ani și nu are diplomă”. „Ați priceput cum vine logica? Deci, dacă ai studii în domeniul farmaceutic nu poți conduce cea mai importantă Agenție din domeniu, dar dacă ai picat admiterea la Farmacie, da. Dacă ești prieten cu cine trebuie, ți se croiesc după măsură și condițiile la concurs. IN-CRE-DI-BIL!”, se revoltă Mixich.

El adaugă și o Notă tehnică, prin care arată că „pentru ca să fie permis accesul la concurs și pentru absolvenții de farmacie sau biochimie (cum e firesc în toată lumea civilizată) în anunțul de concurs trebuia să apară scris la condiții fie studii «în domeniul biologic și biomedical» (cf HG 326/2019), fie să se enumere clar inclusiv farmacia, ca să nu fie confuzii; apare însă doar «domeniul medicină», care nu include și farmacia”, mai spune specialistul, iar opinia sa este susținută de numeroși reprezentanți ai farmaciștilor și ai industriei farmaceutice, care susțin că o instituție atât de importantă în politica medicamentului nu poate fi privată, la vârf, tocmai de oameni foarte bine pregătiți în domeniu.

 

Potrivit anunțului de concurs, candidații care aspiră la funcția de președinte trebuie să fie „absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economico-financiar sau juridic; absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în management și să aibă o vechime în muncă de minim 10 ani și o vechime în funcții de conducere de minim 5 ani”.

Pentru cele două posturi de vicepreședinte, unul care se va ocupa de activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale și unul care va răspundede activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice pot candida „absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economico-financiar sau juridic și absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în domeniul management”. Aceștia trebuie să aibă o vechime în muncă de minim 5 ani, iar într-o funcție de conducere, de minim 1 an.

 

Candidații trebuie să aibă cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, să cunoască limba română (scris şi vorbit), să aibă capacitate deplină de muncă și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată printr-o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs și să nu fi  fost condamnați definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Potrivit Legii privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale prevede desființarea fostei ANMDM și înființarea Agenției Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), instituția funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, se finanțează din venituri proprii și din subvenție de la bugetul de stat,  va fi condusă de un președinte și doi vicepreședinți, iar numărul maxim de posturi este de 500.

Posturile de președinte și vicepreședinte vor fi ocupate prin concurs organizat de Ministerul Sănătății, iar statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea președintelui și cu avizul Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație al ANMDMR va fi format din cinci membri, numiți prin ordin al ministrului Sănătății: președintele, cei doi vicepreședinți și doi reprezentanți al Ministerului Sănătății. Președintele ANMDMR va fi și președinte al Consiliului de administrație.

În prezent, instituția are un președinte, Marius Daniel Șișu, iar Consiliul de administrație are patru membri și este condus de președintele agenției. Consiliul științific al noii instituții va avea opt membri.

 


Adaugati un comentariu


 

*