Doar saptamana viitoare se mai pot depune dosarele de contractare a serviciilor medicale!

6 aprilie 2013 | 0 comentarii |

 

Medicii, farmacistii, spitalele si ceuilalti furnizori de servicii medicale si de dispozitive care vor sa incheie contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau trebuie sa se grabeasca sa-si depuna actele, pentru ca mai au la dispozitie doar o saptamana.


Procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare si dispozitive medicale pentru anul 2013 este in plina desfasurare. Chiar daca nu se stie care va fi bugetul, pe ce sume vor fi incheiate contractele, care va fi tariful serviciilor si nici care este numartul de paturi total pentru spitale, CJAS Buzau avertizeaza furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive, ca este necesar sa se respecte calendarul stabilit, pontru a nu se crea blocaje.

Furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie si imagoistica sunt atentionati ca in momentul in care vor depune, la sediul CJAS, dosarul de contrcatare, in termenul legal, sa prezinte si oferta cu serviciile medicale pentru care incheie contractul, Servicii medicale ce se regasesc in Anexa 7, Cap. II din Ordinul MS/CNAS nr. 423/191/2013.

 

 Calendarul de contractare, afisat de CJAS Buzau, este urmatorul:
– 08 – 15 aprilie 2013 – primirea si inregistrarea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Buzau (dosarele se vor depune in intervalul orar 9:00 – 16 30 , la sediul institutiei);
– 16 -18.04.2013 – verificarea dosarelor de contractare;
– 18.04.2013 – afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare (CAS Buzau va afisa pe site-ul institutiei si sediul acesteia, lista furnizorilor respinsi, cu detalierea motivelor respingerii);
– 19.04.2013 (pana la ora 14:00)  – depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare si analiza acestora;
– 22.04.2013 – afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor depuse, pe site si la sediul institutiei;
– 8.04.- 30.04.2013 – intalniri ale comisiilor mixte constituite in baza prevederilor articolelor: 23 alin. (3) si (4) , 44 alin. (4) si (5), 62 alin. (3) din Contractul-cadru si a comisiei de contractare pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale, calculul valorilor care urmeaza a fi contractate, negocierea,  redactarea si semnarea contractelor pentru anul 2013.

 

In vederea intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie autorizati conform prevederilor legale in vigoare; sa fie evaluati potrivit dispozitiilor legale in vigoare; sa depuna, in vederea incheierii contractului, toate documentele necesare in termenele stabilite pentru contractare.

Furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale trebuie sa depuna cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor la  termenele stabilite si comunicate de catre casele de asigurari de sanatate, respectiv de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si sa participe la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre acestea. In caz contrar, furnizorii  nu vor mai desfasura activitatea respectiva in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Exceptii constituie situatiile de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta , notificata caselor de asigurari de sanatate.

 

Toate documentele depuse in copie, necesare incheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagmaconform cu originalul si semnatura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagina.

In vederea intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie autorizati conform prevederilor legale in vigoare; sa fie evaluati potrivit dispozitiilor legale in vigoare; sa depuna , in vederea incheierii contractului, toate documentele necesare in termenele stabilite pentru contractare.

Documentele necesare incheierii contractului de furnizare de servicii medicale:

La art.14 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 , sunt prevazute sapte feluri de documentele necesare incheierii contractului de furnizare de servicii medicale:

1. dovada de evaluare a furnizorului, valabila la data incheierii contractului;

2. contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca, potrivit legii;

3. codul de inregistrare fiscala – codul unic de inregistrare sau codul numeric personal – copia buletinului/cartii de identitate, dupa caz;

4. dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor, valabila la data incheierii contractului;

5. dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul care isi desfasoara activitatea la furnizor intr-o forma prevazuta de lege si care urmeaza sa fie inregistrat in contract si sa functioneze sub incidenta acestuia, valabila la data incheierii contractului;

6, dovada platii la zi a contributiei la Fond pentru asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru cei care au aceasta obligatie legala, efectuata conform prevederilor legale in vigoare;

7. cererea/solicitarea pentru intrare in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

Documente specifice fiecarui tip de furmizor sunt afisate pe site-ul CJAS.

 

Casele de asiguri de Sanatate au obligatia informarii furnizorilor de servicii medicale cu privire la conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond si decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si despre  eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurari de sanatate

Furnizorii de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, precum si de dispozitive medicale in ambulatoriu au obligatii de la litera a) pana la litera z), asa cum este prevazut in Contractul Cadru , la articolul 15, iar drepturile sunt, tot conform actului normativ mai sus mentionat, la art.16, de la litera a) pana la litera g). Obligatiile caselelor de asigurari de sanatate sunt prevazute la articolul 17, de la litera a) pana la litera i).

 

Documentele necesare incheierii contractelor pentru furnizare de medicamente si materiale sanitare:

      Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile autorizate si evaluate pe care acestia le reprezinta, precum si cu cei ai farmaciilor care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, pe baza urmatoarelor documente:

1. certificatul de inmatriculare la registrul comertului/actul de infiintare, dupa caz ;

2. codul unic de inregistrare;

3. contul deschis la Trezoreria Statului;

4. dovada de evaluare a farmaciei;

5. dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor, valabila la data incheierii contractului;

6. dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul farmaceutic: farmacistii si asistentii de farmacie, care isi desfasoara activitatea la furnizor intr-o forma prevazuta de lege si care urmeaza sa fie inregistrat in contract si sa functioneze sub incidenta acestuia, valabila la data incheierii contractului;

7. dovada platii la zi a contributiei la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru cei care au aceasta obligatie legala, efectuata conform prevederilor legale in vigoare;

8. cerere/solicitare pentru intrarea in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;

9. Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, avizat anual, pentru farmacistii inregistrati in contractul cu casa de asigurari de sanatate;

10. Certificatul de Reguli de buna practica farmaceutica, eliberat de Colegiul Farmacistilor din Romania – filiala judeteana .

 

Contractul de furnizare de dispozitive medicale se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul legal sau imputernicitul legal al acestuia, dupa caz, si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente: a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare si certificatul de inscriere de mentiuni, daca este cazul, sau actul de infiintare conform prevederilor legale in vigoare; b) contul deschis la Trezoreria statului; c) dovada de evaluare, pentru sediul social si pentru punctele de lucru, valabila la data incheierii contractului; d) certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sanatatii, si/sau declaratia/declaratiile de conformitate CE, emisa/emise de producator, dupa caz; e) avizul de functionare, dupa caz, emis de Ministerul Sanatatii; f) dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor, valabila la data incheierii contractului; g) lista preturilor de vanzare cu amanuntul si/sau a sumelor de inchiriere pentru dispozitivele prevazute in contractul de furnizare de dispozitive medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate; h) dovada platii la zi a contributiei la Fond pentru asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru cei care au aceasta obligatie legala, efectuata conform prevederilor legale in vigoare; i) cerere/solicitare pentru intrarea in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate; j) dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul medico-sanitar care isi desfasoara activitatea la furnizor intr-o forma prevazuta de lege si care urmeaza sa fie inregistrat in contract si sa functioneze sub incidenta acestuia, valabila la data incheierii contractului.

 

In toate cazurile, in vederea incheierii contractelor, casele de asigurari de sanatate solicita documentele prevazute in contract-cadru, precum si in norme. 

In MO nr. 174/29.03.2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013-2014.

ATENTIE: In cazul in care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele stabilite si comunicate de CJAS si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele mentionate, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate, respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 

*Nu uita! Afli in fiecare sambata, de la consultantul nostru financiar, tot ce te intereseaza, daca trimiti intrebarile tale pe adresa redactie@sanatateabuzoiana.ro.

 

Juliana STROESCU este expert contabil si ofera consultanta prin „Optim AS Contexpert SRL”.


Categorii: Business, C.A.S., Economic

Adaugati un comentariu


 

*