Medicii veterinari se pregătesc de examenul pentru gradul primar

16 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Concursul se va desfășura în zilele de 26 și 27 noiembrie, la București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara, în cadrul facultăților de profil.

 

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO), în parteneriat cu Facultățile de Medicină Veterinară din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara anunță oganizarea concursului din acest an pentru obținerea gradului profesional de „medic primar veterinar”, în zilele de 26 și 27 noiembrie. Înscrierile la concurs se fac până la data de 31 octombrie 2018, la sediile Consiliilor Județene, respectiv al municipiului București ale Colegiului Medicilor Veterinari. Concursul constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 100 de întrebări, și o probă practică (susținerea unui raport/studiu, lucrare originală, cu o temă la alegere din domeniile de concurs), iar pentru a putea fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte din cele 100 posibile, la fiecare probă.

Gradul profesional de medic primar veterinar se acordă pentru unul dintre următoarele profile: Asistență medical-veterinară; Epidemiologie veterinară; Supraveghere și diagnostic de laborator; Sănătate publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală; Patologia reproducției.

Ora, locul de desfășurare și termenele de înscriere și de depunere a dosarelor, împreună cu Regulamentul de organizare și desfășurare al concursului sunt afișate la sediile filialelor județene ale Colegiului Medicilor Veterinari, pe site-ul Facultăților de Medicină Veterinară, pe site-ul și la sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București, precum și pe site-ul Colegiului Medicilor Veterinari, în cel mai scurt timp posibil.

 

Pot participa la concurs medicii veterinari care sunt membri activi ai Colegiului Medicilor Veterinari; au vechime de minim cinci ani în profesia de medic veterinar; nu au avut sanctiuni disciplinare în anii 2013-2018.

În vederea înscrierii și participării la concurs, fiecare candidat trebuie să prezinte un dosar care va conține o cerere tip; copie de pe diploma de medic veterinar sau de pe diploma de doctor – medic veterinar; curriculum vitae; declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat penal pentru o infracțiune care să aducă atingere profesiei de medic veterinar și că nu i-au fost aplicate sancțiuni dintre cele prevăzute la art, 77 din Legea nr. 188/1999 sau art.41 din Legea nr. 16011998, republicate, cu modificările și completările ulterioare; dovada vechimii în profesie (minim 5 ani până la data înscrierii la concurs – orice document din care să rezulte vechimea în profesia de medic veterinar: copie carte de muncă, copie contract de muncă înregistrat la lnspectoratul Teritorial de Muncă, adeverință eliberată de citre D.S.V.S.A. județean, respectiv a municipiului București/A.N.S.V.S.A. sau de citre orice angajator); dovada achitării taxei de participare la concurs.

Taxa de participare la concurs este de 750 lei/persoană și se va achita în contul Colegiului Medicilor Veterinari din România, deschis la BCR, Sucursala Plevnei, Cod IBAN: RO73RNC80071008551980001, cu mențiunea „taxă participare concurs medic primar veterinar – numele candidatului”.

Tematica de concurs și bibliografia pentru fiecare profil în parte, în funcție de centrul universitar, pot fi consultate pe pagina ogicială a CMVR, respectiv, pe paginile facultăților în cadrul cărora se organizează concursul.

 


Adaugati un comentariu


 

*