Reguli noi privind numirea șefilor DSP-urilor, spitalelor și serviciilor de Ambulanță

27 iunie 2022 | 0 comentarii |

Accederea în funcții de conducere la DSP, spitale și Ambulanță se va face doar prin concurs, iar candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate și cursuri de management sanitar, care se vor organiza printr-o nouă structură, înființată de Ministerul Sănătății.

 

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență prin care stabilește că directorii Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) și conducerile spitalelor publice și ale serviciilor de Ambulanță vor fi numiți prin concurs, trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea de medic, economist sau jurist și cursuri obligatorii de management sanitar, necesitatea adoptării ordonanței de urgență fiind justificată prin faptul că măsurile fac parte din obligațiile asumate prin PNRR.

Conform proiectului de act normativ, DSP-urile judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, ajutat de un Director executiv adjunct de Sănătate publică și unul Economic și toți vor ocupa funcțiile respective prin concurs.

Candidatul la funcția de Director executiv trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiţii: să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată; să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății.

 

Candidații care aspiră la funcția de Director executiv adjunct de Sănătate publică trebuie să fie medic specialist sau primar, indiferent de specialitate, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management, Igienă, sau Epidemiologie; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Nu sunt menționate modificări în privința ocupării funcției de Director executiv adjunct economic, dar se menționează că toți cei trei sunt numiți „prin act administrativ al ministrului Sănătăţii, în urma promovării concursului pentru ocuparea postului, organizat în condiţiile legii”.

 

Actul normativ prevede, de asemenea, o serie de incompatibilități ale celor care ocupă funcțiile de director executiv sau executiv adjunct în cadrul DSP:

a) exercitarea oricăror altor funcţii remunerate, neremunerate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în domeniul medical, desfăşurate în afara programului normal de lucru şi care nu au legătură cu funcţia deţinută;

b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;

c) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Constituie conflict de interese deţinerea de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu direcţia de sănătate publică la care persoana în cauză exercită funcţia de director executiv sau director executiv adjunct”, iar prevederile se aplică şi în cazul în care părţile sociale, acţiunile sau interesele sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului executiv sau ai directorului executiv adjunct.

Dacă directorul executiv sau directorul executiv adjunct se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora”, mai precizează actul normativ.

 

În cazul Serviciilor de Ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, conducerea va fi formată din manager general și un Comitet Director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic şi asistentul-şef. 

În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager general, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pe perioada executării contractului de management, managerul general are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii”, precizează actu normativ.

 

În cazul spitalelor publice, în vederea ocupării prin concurs a funcției de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii”.

 

Candidatul la funcția de Director medical trebuie să fie medic specialist sau medic primar, să aibă o vechime de minimum 5 ani în specialitate şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Ca și în cazul managerului, directorul medical și directorul de îngrijiri au obligația ca, pe perioada executării contractului de administrare „să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii”.

 

Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.

De asemenea, şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii de servicii medicale au obligația ca, în perioada executării contractului de administrare, să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Actul normativ mai prevede că personalului care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ocupă de cel puțin 4 ani funcțiile de conducere pentru care s-au stabilit noile condiții de participare la concurs în vederea ocupării unei funcții de conducere în structurile DSP, spitale sau Ambulanță, „nu îi sunt aplicabile prevederile referitoare la conditiile de ocupare a funcțiilor în ceea ce privește absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, precum și absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii”.

 

Același proiect de OUG prevede și desființarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) și înființarea unei noi structuri, cu aceleași atribuții, care se va numi Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS).

Noua structură va prelua personalul SNSPMPDSB „cu toate drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentului titlu”, precum și toate drepturile şi obligaţiile SNSPMPDSB, potrivit reglementărilor legale şi contractuale în vigoare la data înființării.

INMSS va funcționa ca unitate sanitară, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat și va avea ca principal obiect de activitate „analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate”.

 

Totodată, INMSS va desfășura activități de formare profesională prin perfecționare și specializare în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic superior, va realiza cartografierea serviciilor de sănătate, analiza distribuției geografice și elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport de resursele umane și de tehnologie existente și cartografierea infrastructurii construite și de tehnologie și fundamentează necesarul de investiții în numele și pentru Ministerul Sănătății.

De asemenea, INMSS va realiza analiza, evaluarea şi monitorizarea serviciilor de sănătate indiferent de sursa de finanțare, participă la evaluarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătății și unitățile de invățământ superior medico-farmaceutic și întocmește și menține baza de date a experților în managementul serviciilor de sănătate, care consituie corpul de experți în managementul sanitar.

 

INMSS va organiza şi desfășura și cursuri de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate, cursuri de scurtă durată şi alte tipuri de cursuri specifice pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administraţia publică sanitară, având dreptul de a elibera certificate de absolvire şi diplome.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, INMSS are normate posturi de medici și alt personal cu studii superioare, inclusiv personal didactic sau cu grad ştiinţific echivalent, iar pentru nevoile de formare interdisciplinară va putea contracta experți din cadrul instituţiilor universitare și alte instituții cu activitate în domeniu.

De asemenea, INMSS poate desfăşura activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din fond, iar aceste activități se realizează prin negociere directă, pe bază de contracte încheiate cu CNAS.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele de înființare, organizare și funcționare a INMSS, iar în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței, patrimoniul SNSPMPDSB se preia de către INMSS pe bază de protocol.

 

Proiectul de act normativ poate fi consultat AICI

 


Adaugati un comentariu


 

*