Ședință fulger la Consiliul Județean

12 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Între altele, consilierii județeni au aprobat bugetul din fonduri externe nerambursabile pentru DSGASPC Buzău, finanțat prin granturi SEE și norvegiene, care nu mai putea fi amânat.

 

Consilierii județeni buzoieni au fost convocați miercuri, 12 ianuarie, în prima ședință din acest an. Tradiționalul „La mulți ani!”, rostit, de obicei, de președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, a fost urat astăzi, celor prezenți, de vicepreședintele Adrian Petre, care a anunțat și că ședința va fi condusă de el, întrucât președintele „este prins cu probleme personale”.

Nu doar președintele a absentat astăzi, ci și alți șase consilieri, așa că vicepreședintele Petre a prezentat rapid cele patru priecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi și pe care consilierii, care le discutaseră deja în comisii, le-au aprobat la fel de rapid, astfel că în câteva minute s-a terminat prima ședință a Consiliului Județean pe anul 2022.

Printre proiectele adoptate s-a numărat cel privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2022, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în vederea construirii unei locuințe maxim protejate și a unui centru de zi care să deservească persoanele adulte cu dizabilități din cadrul CRRPAH Stîlpu precum și din comunele Stîlpu, Merei, Pietroasele și Ulmeni, din Graturi SEE și norvegiene 2014-2021.

 

Finanțarea acordată în cadrul proiectului are ca scop creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitate a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora, din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din Buzău, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie romă de către centrele de zi, care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipă și solidaritatea socială. Valoarea finanțată din Granturile SEE și norvegiene 2014-2021 pentru proiectul „ÎMPREUNĂ-Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în anul 2022 este de 2.597.000 lei, din care 1.351.500 lei de la autoritatea finanțatoare, 389.500 lei de la bugetul de stat și 856.000 lei excedentul anilor precedenţi.

Tot astăzi, consilierii județeni au aprobat repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 32.994.000 lei, din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, proiecte de infrastructură cu cofinanţare locală și pentru cheltuieli de funcționare a unităților administrative din județ.

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 32.994 mii lei pe anul 2022 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

2. Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr.3/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

4. Proiect de hotărâre nr.4/2022 pentru aprobarea modificării formei inițiale a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022 și aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru unele trasee din Programul județean de transport rutier de persoane, aferent județului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2022


Adaugati un comentariu


 

*