Statutul Colegiului Dieteticienilor din România, în dezbatere publică

10 august 2019 | 0 comentarii |

După aproape patru ani, organizația profesională își va putea exercita, în sfârșit, atribuțiile reglementate prin Legea Dieteticianului și Normele sale de aplicare.

 

Creșterea alarmantă a incidenței obezității și a bolilor favorizate de aceasta impune și o accentuare a implicării specialiștilor în dietetică și nutriție în profilaxie, iar pentru ca aceasta să se realizeze în condiții de profesionalism, este nevoie de reglementări clare privind exercitarea profesiei de dietetician, care furnizează servicii conexe actului medical și nu suplinește activitatea medicului specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (așa cum se confundă uneori).

Colegiul Dieteticienilor din România (CDR), cu sediul în Târgu Mureș, va avea, în sfârșit, după aproape patru ani de la promulgarea Legii 256/2015, a Dieteticianului, un statut care-i va permite să funcționeze ca organizație profesională care avizează dreptul de liberă practică și reprezintă intersele profesioniștilor în domeniu în relația cu instituțiile statului și cu pacienții, dar totodată sancționează abaterile de la deontologia profesională.

Condițiile de funcționare, modul de organizare al alegerilor, structura organizatorică la nivel național și teritorial, precum și numărul și durata mandatelor organelor de conducere ale CDR sunt prevăzute în Statutul CDR, lansat de Ministerul Sănătății (MS) în dezbatere publică, împreună cu Ordinul de aprobare.

Astfel, persoanele care doresc să profeseze ca dietetician sau nutriţionist trebuie să dețină o diplomă de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică, eliberată de o instituţie de învăţământ superior, cu o durată de minimum trei ani, să susţină examenul de dietetician autorizat şi să aibă calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România, pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.

 

Colegiul Dieteticienilor din România are ca obiect de activitate controlul, supravegherea și modul de exercitare a profesiei de dietetician, ca profesie liberală, în domeniul sănătății umane, furnizoare de servicii conexe actului medical. Organizația profesională asigură astfel respectarea cadrului legal şi organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician în condiţiile legii, inclusiv prin funcţia de control profesional și de autoritate disciplinară şi jurisdicţie profesională. Totodată, instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii şi norme deontologice în exercitarea profesiei de dietetician, precum și un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale.

De asemenea, Colegiul Dieteticienilor ține evidenţa dieteticienilor autorizaţi şi, după caz, acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul României și mediază şi arbitrează divergenţele dintre dieteticienii autorizaţi, dintre aceştia şi formele autonome de exercitare a profesiei, ori dintre formele de exercitare a profesiei.

 

Colegiul Dieteticienilor din România este organizat la nivel național și teritorial, la nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București și cuprinde toți dieteticienii care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

În situația în care într-un județ nu se poate înființa un colegiu teritorial, din caiza numărului redus de membri sau a imposibilității constituirii organelor de conducere, membrii din această unitate vor fi arondați unui alt colegiu teritorial.

Organele de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, la nivel naţional, sunt: Adunarea Generală Naţională; Consiliul Naţional; Biroul Executiv și  Preşedinte -ales dintre membrii Consiliului Naţional, de către Adunarea Generală Națională, prin vot secret şi liber exprimat, cu ocazia primei şedinţe de plen.

Durata mandatului organelor de conducere ale CDR este de 4 ani, iar numărul de mandate consecutive de membru al Consiliului Naţional, respectiv al consiliilor teritoriale, este limitat la două.

Persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile CDR sunt incompatibile cu funcţiile de conducere din organizaţii sindicale sau din partidele politice. Incompatibile sunt și calitatea de membru într-un organ de conducere şi administrare cu cea de membru într-un organ de control sau de jurisdicţie internă, cât şi calitatea de membru într-un organ de control sau jurisdicţie de nivel teritorial cu cea de membru într-un organ de control sau jurisdicţie de nivel naţional.

 

Calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor se dobândeşte la cerere, în cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licență, şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.

Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să deţină titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică; să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriţiei şi dieteticii în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în normele metodologice de aplicare ale Legii nr.256/2015 sau să deţină o diplomă de masterat în domeniul nutriţiei şi dieteticii (120 de credite); să promoveze examenul naţional de dietetician autorizat, organizat de către instituţiile de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea nutriţie şi dietetică, elaborat în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din România”, prevede statutul CDR.

Autorizaţia de liberă practică se eliberează şi se reînnoieşte obligatoriu, de către Colegiul Dieteticienilor, la un interval de 5 ani.

 

Suspendarea calităţii de membru al Colegiului Dieteticienilor se poate face la cererea scrisă a titularului, pentru motive obiective, pe o perioada de până la 3 ani sau dacă dieteticianul nu realizează numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit prin hotărâre a Colegiului Dieteticienilor din România, precum și dacă dieteticianul nu plăteşte cotizaţia pe o perioadă mai mare de 6 luni, pe durata stării de incompatibilitate ori în cazul realizării oricărei acţiuni de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al dieteticianului.

Calitatea de membru încetează la cererea titularului, prin renunţare scrisă, cu 15 zile înainte de data încetării; prin retragerea calităţii de membru, ca urmare a interzicerii exercitării profesiei, fie printr-o hotărâre definitivă de către instanţa judecătorească, fie ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de prezentul statut precum şi de Codul deontologic al dieteticianului; ca urmare a săvârşirii unor abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, care prevede, în mod expres, interdicţia de exercitare a profesiei; de drept, prin deces sau pierderea capacităţii depline de exerciţiu.

 

Membrii Colegiului Dieteticienilor din România răspund disciplinar pentru încălcarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului deontologic al dieteticianului, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului CDR, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale colegiului, precum şi pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Dieteticienilor din România.

Constituie abatere disciplinară faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea persoanelor cu care dieteticienii intră în relaţii profesionale, precum și neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă ori nepăsare, în mod repetat. Tot abateri sunt considerate neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare /nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul Naţional, neplata sau refuzul de a plăti cotizaţia de membru timp de șase luni, nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional și folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei.

Răspunderea disciplinară este stabilită în funcţie de gravitatea abaterii și se sancționează prin mustrare, avertisment, suspendarea calităţii de membru al CDR şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă, retragerea calităţii de membru al CDR şi informarea MS şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

 


Adaugati un comentariu


 

*