Zeci de posturi de asistent medical scoase la concurs de Spitalul Militar Central

4 august 2021 | 0 comentarii |

Uitatea medicală a scos la concurs 28 de posturi de asistent medical generalist, pentru completarea personalului medical în mai multe secții și ambulator.

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” Bucureşti a anunțat că organizează concurs pentru ocuparea a 28 posturi vacante de asistent medical (studii postliceale) – grad profesional „asistent medical” în specialitatea medicină generală. Acestea sunt disponibile în cadrul secţiei clinică chirurgie generală II (3 posturi), secţiei clinică ortopedie şi traumatologie (1 post), secţia clinică obstetrică-ginecologie (2 posturi), secţia clinică urologie (1 post), secţia clinică anestezie şi terapie intensivă I (5 posturi), secţia medicină internă I (1 post), secţia clinică medicină internă II (1 post), secţia clinică gastroenterologie (1 post), secţia clinică endocrinologie (3 posturi), secția hematologie (1 post), secţia clinică neurologie (1 post), secţia clinică dermatovenerologie (1 post), Centrul de boli oncologice/Cabinet oncologie medicală (1 post) și Ambulatorul clinic integrat (6 posturi).

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs sunt cele stabilite prin art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să îndeplinească toate condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs. De asemenea, (candidatul/candidata) nu trebuie să fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs sunt: nivel de studii – postliceale; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală; certificat reatestare profesionala, dupa caz; diplomă de bacalaureat; certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical generalist, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist); nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”; vechime: minim 6 luni ca asistent medical generalist (să nu deţină gradul principal ca asistent medical generalist).

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul SUUMC „Dr. Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 persoană de contact : p.c.c. Dracopol Silvia), în perioada 02.08.2021 – 13.08.2021, (în perioada 02.08.2021 – 12.08.2021 între orele 10,00 – 14,00; în data de 13.08.2021 între orele 10,00 – 13,00).

Concursul constă în selecţia dosarelor de înscriere la concurs,  proba scrisă și interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Proba scrisă are loc în data de 23 august, cu începere de la ora 09,00, iar cei care vor fi admiști după această probă vor susține interviul în datele de 30.08.2021 și 31.08.2021 ora 09,00.

Detalii privind concursul și relații suplimentare se pot opține accesând site-ul oficial al SUUMC.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*